Jordbruk


30.10.2018

Frist for avlingsskadererstatning er 31. oktober 2018

Les meir om ordning med avlingsskade på sidene til landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

22.08.2018

Bøndene er i full gang med 3.slåtten

Litt regn og godt med varme gir gode vekstforhold for graset, og bøndene kan sjå noko lysare på framtida.

09.08.2018

Korleis fôra dyra til vinteren?

Det var stort oppmøte når Rogaland bondelag arrangerte møte på Jæren for å diskutere grovfôrsituasjonen. Deltakarane fekk nyttig informasjon og gode råd om korleis dei best skal handtere situasjonen med lite grovfôr.

09.08.2018

Tenkjer du å søkje om erstatning for avlingssvikt på grovfôr?

Søknadsfristen er 31. oktober, men det er allereie no mogleg å søkje om forskotsutbetaling. Det kan betalast ut inntil 70 % forskot. Sidan endeleg dokumentasjon på årets avling ikkje er klar enno, må desse søknadene ta utgangspunkt i anslåtte avlingar.

01.08.2018

Hestemøkk – krav til lagring

Fylkesmannen får av og til spørsmål frå kommunane om regelverket for lagring og bruk av hestegjødsel. Korleis skal ulovlege deponi følgast opp?

12.07.2018

Om avlingsskadeerstatning og arealtilskot i søknadsåret 2018

Den langvarige tørkeperioden og varmen har gitt avlingsskadar i både korn- og grovfôrproduksjonen. Landbruks- og matdepartementet har, ut i frå denne heilt spesielle vekstsesongen, presisert korleis regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskot skal praktiserast i 2018. 

24.05.2018

Møte om kunnskapsgrunnlaget for revisjon av gjødselvareforskrifta

Onsdag 23. mai heldt Fylkesmannen møte om kunnskapsgrunnlaget for revisjon av gjødselvareforskrifta. Seniorforskar Anne Falk Øgaard snakka om fosfor og samanhengen mellom gjødsling, avling og avrenning, medan seniorforskar Lars Nesheim snakka om husdyrgjødsel.

08.05.2018

Våren i Rogaland viser seg frå si beste side

Mai kom og viser seg skjønn og mild. Det er med glede vi ser at graset gror, og at småfe og storfe får kome ut på beite. Bøndene har snart lagt eit tøft fôrår bak seg, og vi er nok mange som håper på ein god vekstsesong i 2018.

02.05.2018

Mjølkeprosjekt i Finnøy

Å drive mjølkebruk i øysamfunn i Boknafjorden kan by på både kjente og ukjente utfordringar. Dei siste tiåra har det vore ein nedgang i talet mjølkebruk i Finnøy kommune.

04.04.2018

Vil mangle over 100 000 dekar spreieareal for husdyrgjødsel

Innstrammingar i gjødselvareregelverket vil gi store konsekvensar for jordbruket i Rogaland. Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet har levert sine forslag til ny gjødselvareforskrift, og no blir det opp til styresmaktene å ta stilling til endeleg forskrift.