Jordbruk


26.07.2013

Tilskott til drenering av jordbruksjord

Landbruks- og matdepartementet har no fastsett "forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord". Rogaland har for 2013 fått 5,1 millionar kr til dreneringstiltak. Denne potten er fordelt til kommunane etter innmeldte behov og etter dyrka jord med gras og grønsaker.  

03.07.2013

Ny frist for utkøyring av husdyrgjødsel

Fylkesmannen i Rogaland endrar siste frist for spreiing av husdyrgjødsel frå 1. august til 15. august. Dette gjeld areal der det kan søkjast tilskot til miljøvenleg bruk av husdyrgjødsel frå Regionalt miljøprogram i 2013.

25.04.2013

Fylkesmannen krev tilbakeføring av ulovleg nydyrka areal ved Søylandsvatnet i Hå

Bonden som har dyrka mykje meir areal enn det som er tillate ved Søylandsvatnet, må no tilbakeføre det som er ulovleg dyrka og fjerne steingarden som er sett opp.

22.03.2013

Frostveret gir store utfordringar for jordbruket

Det uvanleg langvarige, tørre og kalde veret gir fulle gjødsellager og dermed store utfordringar for jordbruket i Rogaland. Konsekvensar for overvintring av eng er det likevel for tidleg å konkludera på.

20.03.2013

Spreiing av husdyrgjødsel våren 2013

Vent med spreiing av husdyrgjødsel til frosten og tela har gått.

11.03.2013

Vinterskade på eng – fristar for 2013

Ein ny vekstsesong nærmar seg og tida er inne for å melde frå om eventuelle vinterskadar på eng.

01.02.2013

Om tilskot til drenering i 2013

I 2013 fekk Rogaland løyvd kr 5,1 millionar øyremerka til grøftetiltak på dyrka jord. Det vil ta tid før forskrifta om ordninga er klar og vedteken nasjonalt. Interessa for ordninga er stor i næringa. Dette gir håp om mykje aktivitet i 2013.

04.01.2013

Krafttak for meir storfekjøtt

Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen har saman med slakteria teke initiativ til å starte opp eit prosjektet "Storfekjøttsatsing i Rogaland" for å få opp produksjonen av storfekjøtt i fylket.

03.01.2013

Plantehelseregelverket og flytting av jord

Mattilsynet har sendt brev til kommuane i Rogaland for å informere om regelverket som gjeld dersom matjord skal flyttast. Målet er å hindre at planteskadegjerarar blir spreidd i samband med flytting av jord.

12.12.2012

Auka fokus på sauehald

Det treårige prosjektet ”Auka produksjon i sauehaldet i Rogaland” er nå avslutta. Prosjektet har vore eit samarbeid mellom sauenæringa, slakteribransjen og det offentlege.