Jordbruk


17.08.2017

Klar distriktsprofil i bruken av investeringsmidler hos Innovasjon Norge!

Vi har motteke statusrapport frå Innovasjon Norge, der det kjem fram at 76 % av midla er løyvd til prosjekt utanom Jæren. Det har vore stor etterspurnad etter midlar og er løyvd 47 millionar til 103 prosjekt. Om lag 10 % av midlane er løyvd til fruktsatsing. Det er lite etterspurnad etter midlar knyta til nye landbrukstilknytta næringar.

01.08.2017

Nasjonal kulturlandskapspris 2017 til bøndene på Kvitsøy

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale tildelte 1. august 2017 Den nasjonale kulturlandskapsprisen til bøndene på Kvitsøy. Dei får prisen for god skjøtsel og forvaltning av kulturlandskapet, først og fremst gjennom aktiv beite med sau på dei mange øyane.

28.06.2017

Næringa må ta ansvar for tomatmøllen

Mattilsynet har vurdert forskjellige strategiar for korleis me i Noreg kan handsama utbrot av tomatmøll (Tuta absoluta). Konklusjonen er at næringa sjølv må ta ansvar for å bekjempa skadegjeraren.

19.05.2017

Pærebrann i Hjelmeland kommune

Funn av plantesjukdommen pærebrann i Hjelmeland sommaren 2016, har ført til restriksjonar på flytting av bikuber i kommunen.

18.05.2017

Statens vegvesen ber gardbrukarar fjerne rundballar langs offentleg veg

Gardbrukarar er av Statens Vegvesen bedne om å flytte rundballar og andre gjenstandar som ligg langs offentleg veg innan 1. juni 2017, slik at dei er plassert utanfor sikkerheitssona.

20.04.2017

Sperreskål på nytt fruktpakkeri i Ryfylke

7. april blei det tatt sperreskål på nytt fruktpakkeri i Årdal i Ryfylke. Bak lageret står Ryfylke Frukt SA, stifta i august 2016 av 20 aktive fruktprodusentar som ville bygge og drive eit fruktpakkeri.

20.04.2017

Ka då med spreiearealet?

Landbruket treng føreseielege rammevilkår, og no håper vi ny gjødselvareforskrift snart blir landa. Landbruksdirektør i Rogaland, Geir Skadberg har i lang tid etterlyst ei avklaring av regelverket som set krav til bruk og lagring av husdyrgjødsel, forskrift om gjødselvarer av organisk opphav m.v.

28.03.2017

Erstatning for klimabetinga avlingssvikt

Jordbruksføretak kan søkje om erstatning ved store avlingstap som føretaket ikkje kan sikre seg mot. Det kan søkjast om erstatning innanfor følgjande vekstgrupper: Grovfôr, korn, poteter, grønsaker, frukt og bær. I tillegg kan det søkjast om erstatning for svikt i honningproduksjon.

23.01.2017

Dale kjem til stormøte på Varhaug 30. januar

Tradisjonen tro blir det stormøte i Varhaug idrettshall med landbruks- og matministeren til stades. Dale vil snakke om den nye jordbruksmeldinga, Meld.St. nr 11(2016-2017)- Endring og utvikling.

09.12.2016

Mykje godt for Rogaland i ny stortingsmelding om jordbruksproduksjon

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale la i dag fram ny jordbruksmelding. Her er det mykje som treff Rogaland på gode måtar.