Jordbruk


01.07.2015

Våt vår og forsommar- meld frå til kommunen ved mogleg avlingssvikt

Fleire er i år forseinka med vårvinna på grunn av mykje nedbør og blaute areal. For å få erstatning er det eit absolutt krav at føretaket gir melding til kommunen straks du blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå.  

07.06.2015

Vinterskadeordninga for eng blir avvikla

Støtteordninga for vinterskade på eng blei avvikla ved jordbruksforhandlingane no i vår. Meir konkret betyr det at 2015 er siste året med statleg støtte til utbetring av klimabetinga vinterskade på eng.

02.06.2015

Stor auke i jordleigeprisar i Rogaland

Landbruksdirektoratet sine nyaste tal over jordleigeprisar viser store endringar, og særleg i Rogaland har prisauken vore stor for dei fleste produksjonsformåla.

18.03.2015

Har du lyst å bli fruktprodusent?

Rogaland Fruktdyrkarlag har fagsamling på Hjelmeland 23. mars med tema plantevern og gjødsling av frukttrær. Er du interessert i fruktdyrking, så kan dette vere møtet du skal delta på.

08.01.2015

Vurderer du økologisk drift på garden? Bruk økologisk førsteråd!

Økologisk førsteråd er ope for alle interesserte, gjeld for alle produksjonar og er uforpliktande og gratis.

21.10.2014

Andelslandbruk - noko for deg?

Har du lyst å vite meir om andelslandbruk? Kom på ope møte torsdag 5. november i Aksdal!

03.10.2014

Forslag til endring av forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjerarar

Fylkesmannen er kritisk til at det skal opnast for import av jordbærplanter med tanke på plantehelse, men og fordi vi meiner det vil svekke arbeidet med å utvikle eigen produksjon av småplantar i Noreg.  

23.07.2014

Ny og enklare utrekning av erstatning ved avlingssvikt på grovfôr

Statens landbruksforvaltning har fastsett endringar i forskrift om erstatning og tilskot ved klimabetinga skader saman med utfyllande opplysningar i skriv av 30.06.2014. Den nye utrekningsmåten for erstatning ved avlingssvikt på grovfôr er monaleg forenkla og mindre arbeidskrevande og gjeld frå og med vektstsesongen 2014.

27.06.2014

Tema-ark om plantevern i økologisk grønsaksproduksjon

Den norske produksjonen av økologiske grønsaker dekkjer ikkje auka etterspørselen. Mangelfull kunnskap om økologisk plantevern kan vere eit hinder for at fleire produserer økologisk.

23.09.2013

Avlingssvikt - søknadsfrist 31. oktober

Før det blir søkt om erstatning, må det gis melding om avlingssvikt til kommunen utan ugrunna opphald slik at kommunen kan kontrollera skadeårsaka. Det blir ikkje gitt erstatning til føretak som ikkje har meldt om avlingssvikt. Søknaden skal sendast til kommunen innan 31.oktober.