Jordbruk


09.03.2018

Ny gjødselvareforskrift kjem ikkje på høyring i mars

Ei arbeidsgruppe skal i mars levere forslag til ny gjødselvareforskrift til Landbruks- og matdepartementet og til Klima- og miljødepartementet. No startar det departementale arbeidet, og det kan framleis kan gå tid før vi får ei ny forskrift på høyring.

06.03.2018

Fart på dreneringstilskotet

Dobling av dreneringstilskotet og fleire våte vekstsesongar har fått fart på dreneringa i Rogaland. Tilskot til drenering blei innført i 2013 etter mange års krav frå næringa. Ordninga fekk likevel ikkje den oppslutninga som ein skulle ønskje. Årsaka var i første rekke at tilskotssatsane var for låge i høve til kostnadane til at det utløyste vilje og motivasjon til å søkje tilskot.

28.02.2018

Tilbyr rådgiving i heile fylket

Norsk landbruksrådgiving Rogaland, kortare sagt NLR Rogaland, gir råd til bøndene om alt frå grovfôrdyrking til skjøtsel av kystlynghei. Dei er ein viktig faginstans i landbruket, og har tilsette på Helleland i sør til Ølen i nord.

11.01.2018

Gjødslingssesongen 2018

Mange bønder fekk ikkje køyrt ut all husdyrgjødsla i 2017 på grunn av dei vanskelege vêrforholda. Det gjer at dei no har meir husdyrgjødsel enn vanleg til utspreiing og fordeling i vekstsesongen 2018.

10.01.2018

Massefyllingar og jordforbetringstiltak – kva regelverk til kva tid?

I dei fleste tilfella er det ikkje særleg tvil knytt til om eit tiltak skal vurderast som ei massefylling eller jordforbetringstiltak, men det finst gråsoner.

16.11.2017

Skal det vere forbod mot nydyrking av myr?

Landbruks- og matdepartementet har hatt på høyring forslag om forbod mot nydyrking av myr. Endringane er foreslått med utgangspunkt i klimaomsyn. Fylkesmannen har gitt sin uttale til forslaget om endring av nydyrkningsforskrifta.

07.11.2017

240 søknader om erstatning for avlingssvikt forårsaka av klima

I Rogaland har 240 føretak søkt om erstatning for klimabetinga avlingssvikt etter ein regnfull sommar og haust. Søknadene blir nå behandla av kommunane. Kommunane gir uttale i sakene, og Fylkesmannen gjer vedtak.

02.11.2017

Særordning med tilskot til bygging av gjødsellager i heile Rogaland!

Utvida lagerkapasitet for husdyrgjødsel vil vere ei god investering både av omsyn til økonomi, agronomi, forureining og klima. Veret dette året har gitt oss ein ekstra god grunn til å vurdere bygging av nytt gjødsellager, særleg i område langs utsette vassdrag.

25.10.2017

Fôranalysar ved søknad om erstatning for klimabetinga avlingssvikt

Landbruksdirektoratet informerer nå om fôranalysar på grovfôr i erstatningsordninga for klimabetinga avlingssvikt. Fôranalysar kan nyttast når avviket er meir enn 30 % frå norma. Søkjar om erstatning må dokumentera med 2 representative fôranalysar per slått per 200 dekar. Erstatning skal etter dette kunne bli utmålt for tapte fôreiningar.

03.10.2017

Massefyllingar i jordbruksområde og søknadsplikt etter plan- og bygningslova

Regelverket for kva tid søknadsplikta slår inn, er dels basert på skjønnsmessige kriterium og vurderinga vil kunne slå ulikt ut avhengig av kva type område som skal fyllast. Her kjem nokre generelle føringar knytt til søknadsplikt for fyllingar i jordbruksområde.