Jordbruk


03.10.2017

Vel økologisk mat for miljøet

Nordmenn kjøper økologisk fordi de meiner det er meir miljøvennleg og gir betre dyrevelferd enn konvensjonell produsert mat.

18.09.2017

Søk om tilskot til drenering

Planlegg du eit dreneringstiltak i løpet av dei neste tre åra? Dreneringstilskotet ligg no på omlag 2000 kr per dekar eller kr. 30,- pr. meter avskjæringsgrøft.

15.09.2017

Gjødselvatning er nøkkelen til eplesuksess på Ombo

Over 50 personer møtte opp til fruktsafari på Ombo for å sjå ein av dei mest innovative frukthagane i Noreg. Frukthagen var imponerande med mellom anna runde, raude og blanke eple av sorten Summerred - klare for hausting.

13.09.2017

Erstatning ved avlingssvikt forårsaka av klima

Denne sommaren har det vore svært store nedbørsmengder. Fylkesmannen er førebudd på at det kan kome mange søknader om erstatning for avlingssvikt forårsaka av klima etter denne vekstsesongen. Det er mogleg å søkje om erstatning innanfor følgjande vekstgrupper; grovfôr, korn, poteter, grønsaker, frukt og bær. I tillegg kan det søkjast om erstatning for svikt i honningproduksjonen.

13.09.2017

God for jord - god for avling

Jordfruktbarheit og jordlivet er avgjerande for plantevekst og gode avlingar. På fagdagen 28.sept er dette eit sentralt tema.

30.08.2017

Frist for spreiing av husdyrgjødsel er 1. september

Denne fristen gjeld spreiing utan nedmolding. Det er kommunen som kan gje utsett frist.

17.08.2017

Klar distriktsprofil i bruken av investeringsmidler hos Innovasjon Norge!

Vi har motteke statusrapport frå Innovasjon Norge, der det kjem fram at 76 % av midla er løyvd til prosjekt utanom Jæren. Det har vore stor etterspurnad etter midlar og er løyvd 47 millionar til 103 prosjekt. Om lag 10 % av midlane er løyvd til fruktsatsing. Det er lite etterspurnad etter midlar knyta til nye landbrukstilknytta næringar.

01.08.2017

Nasjonal kulturlandskapspris 2017 til bøndene på Kvitsøy

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale tildelte 1. august 2017 Den nasjonale kulturlandskapsprisen til bøndene på Kvitsøy. Dei får prisen for god skjøtsel og forvaltning av kulturlandskapet, først og fremst gjennom aktiv beite med sau på dei mange øyane.

28.06.2017

Næringa må ta ansvar for tomatmøllen

Mattilsynet har vurdert forskjellige strategiar for korleis me i Noreg kan handsama utbrot av tomatmøll (Tuta absoluta). Konklusjonen er at næringa sjølv må ta ansvar for å bekjempa skadegjeraren.

19.05.2017

Pærebrann i Hjelmeland kommune

Funn av plantesjukdommen pærebrann i Hjelmeland sommaren 2016, har ført til restriksjonar på flytting av bikuber i kommunen.