Jordbruk


20.11.2019

Kurs i heilskapleg drifts- og gardsstyring 16.-18.januar

Gjennom to samlingar á tre dagar vil deltakarane lære å bruke driftsplanverktøyet Holistic Management for regenerativt landbruk og heilskapleg drifts-, økonomi- og  beiteplanlegging. Velkommen til kurs på Jæren januar og mars 2020.

30.10.2019

Gå ikkje glipp av Agrovisjon 2019

1.-3. november er det tid for Agrovisjon 2019. Her blir det utstillingar med landbruksmaskinar og reiskap, konferansar og ikkje minst tid til å møte andre i næringa.   

04.10.2019

Norske tomater har lågere klimaavtrykk enn importerte tomater

Trur du det er lite miljøvenleg å produsera tomatar i veksthus i Noreg? Det er faktisk heilt feil!

10.07.2019

Godkjenning av spreieareal på innmarksbeite

Kommunane kan etter søknad godkjenne spreieareal for husdyrgjødsel på innmarksbeite. Fylkesmannen skal i eitt år framover ha kopi av alle slike vedtak.

04.07.2019

Offentleg erstatning dekker berre delar av tapet etter skadegjerarar i plantekulturar

Dersom Mattilsynet gjer pålegg om å destruera planter etter funn av ein alvorleg skadegjerar, kan den offentlege erstatningsordninga dekka delar av det økonomiske tapet. Men den offentlege erstatningsordninga dekker ikkje det tapet ei privat forsikringsordning kunne dekt.

27.06.2019

Status for handtering av landbruksplast i 2019

Landbruksplast står i dag utanfor bransjeavtalane for plastemballasje. Difor er det ikkje noko støtteordning for innsamling av landbruksplast.

25.06.2019

Mykje skade av stankelbeinlarver i år

Overvintra larvar av myrstankelbein er den einaste stankelbeinarten som opptrer som skadegjerar i landbruket. I delar av Rogaland er det registrert mykje skade av myrstankelbein på eng og beiteareal i år.

13.06.2019

Veksthus på sole er no å rekne som utbygd areal på markslagskart

Ei endring i inndelinga i markslagskarta (arealressurskart -AR5) krev no at dei fleste veksthus no tel som utbygd areal og ikkje lengre som fulldyrka.

16.05.2019

Joajordbær til Slottet

Nyheita om desse rekordtidlege, smaksrike bæra har nådd Tigerstaden, og nå skal kongen og dronninga få nyte dei på sjølvaste 17. mai.

05.04.2019

Autorisasjon for bruk av gnagarmiddel

Frå 15. oktober 2018 er det opna opp for at personar som eig og/eller leiger ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte middel mot gnagarar. Dei må ha eit kurs i 'gnagerbekjempelse' i tillegg til gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmiddel.