Om oss

Fylkesmannen er statens representant i fylket og arbeider for at Stortinget og regjeringa sine vedtak blir følgde opp i Rogaland.

Vi tar vare på Rogaland

"Vi tar vare på Rogaland ved å leggje til rette for utvikling og medverke til å samordne statleg verksemd i fylket. Fylkesmannen arbeider til beste for alle som bur i fylket. Det gjer vi ved å behandle sakene rett og raskt og ha ein open og imøtekommande haldning til alle som vender seg til oss."

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

 

 

Fylkesmannen representerer dei fleste departementa og fleire direktorat, har sentrale tilsyns- og kontrolloppgåver retta både mot kommunar og private og skal dessutan samordna statleg verksemd i fylket.

Fylkesmannen har såleis eit mangfald av roller og funksjonar. Desse kan oppsummerast slik:

  • Vera bindeledd og samordnar mellom stat, kommune og innbyggarar
  • Utøva myndigheits-, rettstryggleiks- og kontrollfunksjonar
  • Medverka i fornyings- og utviklingsarbeid

Klikk her for informasjon om dei andre fylkesmennene. 

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa, fødd 1948, vart utnemnd til fylkesmann i Rogaland i 2012 og byrja 1. november 2013, etter at den siste stortingsperioden hennar var avslutta.

Ho har ei lang politisk karriere bak seg, mellom anna fem periodar på Stortinget, statsråd i tre departement, fylkestingsmedlem og lokalpolitikar i Hjelmeland kommune.

Ho var sosialminister frå 1997 til 2000 i Bondevik I-regjeringa, kommunal- og regionalminister 2007 til 2009 og samferdselsminister 2009 til 2012, begge delar i Stoltenberg II-regjeringa.

Kleppa er utdanna lærar og har vore lærar ved fleire skular i Hjelmeland frå 1967 til 1992. Ho byrja på Stortinget i 1993.

VISJONEN VÅR

Vi tar vare på Rogaland

VERDIANE VÅRE

Open

Tydeleg

Truverdig