22.01.2019

Søk tilskot til førebyggande tiltak mot rovviltskader og konfliktdempande tiltak

Det er straks tid for å søkje om tilskot til førebyggande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak i beiteområde. Fristen er 15. februar 2019. 


21.01.2019

Gaupejakt 2019

Rovviltnemnda i region 6 har fastsatt kvote for jakt på gaupe i Møre og Romsdal i 2019. Kvotejakta startar 1. februar.


18.01.2019

Oppdatert verktøy for å rekne ut omdisponert jordbruksareal

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på oppdrag frå Landbruksdirektoratet oppdatert eit nyttig verktøy for kommunane, for å rekne ut omdisponert jordbruksareal, den såkalla KOSTRA-applikasjonen. Den nye versjonen av dette verktøyet kan for første gong brukast i 2019 og skal gje ein enklare og sikrare måte å rapportere på.


18.01.2019

Medhald i 2 klagesaker – jordvern

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått medhald i 2 klagesaker, ei i Ørsta og ei i Skodje kommune. Begge sakene handlar om bygging av hus nr. 2 på landbrukseigedom. Sakene har viktige, prinsipielle moment, som kommunane i Møre og Romsdal bør leggje til grunn i si handsaming i både dispensasjonsvurdering og vedtak i liknande saker.


18.01.2019

God fart i skogen i 2018 og auka ramme for 2019

2018 har vore eit år med god aktivitet, og det vart hogd 291 697 kubikkmeter i Møre og Romsdal, nokre få tusen meir enn i 2017. På taubane har det vore lågare aktivitet her i fylket, med berre om lag 26 000 kubikkmeter i tilskotssøknader, medan det i 2017 vart søkt om tilskot til taubanehogst av om lag 42 000 kubikkmeter. 


17.01.2019

Mykje matjord i fare for nedbygging i Møre og Romsdal

Det er stor aktivitet i arealplanlegginga rundt om i Møre og Romsdal, og ein del planlagte tiltak byr på interessekonflikter mellom bruk og vern. Fylkesmannen har myndigheit til å fremje motsegn til planer som bryt med viktige nasjonale interesser, blant anna bevaring av matjord. Her kjem ei oversikt over 6 kommuneplanar og vår landbruksfaglege vurdering av desse.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel