13.08.2018

Masseoppdatering av arealtal i Landbruksregisteret

Fristen for å oppdatere arealtilstand i kartet før masseoppdateringa av arealtal i Landbruksregisteret rykkjer stadig nærare. 20. august må kommunane ha fullført registreringane.


11.08.2018

Melding om nedsdetting til gult farenivå for Veslemannen i Romsdalen

NVE beslutta i dag kl 14.25 å senke farenivå for Veslemannen til gult.


10.08.2018

Utsett spreiefrist for husdyrgjødsel i RMP

17. august 2018 er ny spreiefrist for miljøtiltaka «Tidleg spreiing av husdyrgjødsel» og «Bruk av tilførselsslangar» i Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal. Fristen er utsett frå 10. til 17. august på grunn av den langvarige tørken i sommar.


10.08.2018

Høyt (oransje) farenivå for Veslemannen i Romsdalen

NVE heva i dag kl. 08:40 farenivået for Veslemannen i Romsdalen til høyt/oransje farenivå. Fylkesmannen følgjer situasjonen nøye, og kallar i dag Fylkesberedskapsrådet inn til eit telefonmøte kl. 14:00 for å gå igjennom situasjonen.


09.08.2018

Skogplanting gir verdiskaping og betre klima

I Møre og Romsdal er vi no i gang med å hauste skogreisingsskogen som vart planta for å bygge landet etter krigen. Skogsareala i Møre og Romsdal er høgproduktive, og det vert henta ut mykje tømmer av god kvalitet. På få år har Møre og Romsdal blitt eit skogfylke, skogen skaper arbeidsplassar for entreprenørar, og hogsten gir verdiar til skogeigarane. Skogreisinga har derfor vore ein økonomisk suksess for skognæringa her i fylket.


02.08.2018

Erstatning for avlingssvikt - kontakt kommunen tidleg

Fylkesmannen ventar at det blir mange søknader om erstatning for avlingssvikt i år. Tørkesommaren har gitt små avlingar, og ein del har fått så stor avlingssvikt at det er grunnlag for å søke erstatning.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel