17.03.2020

Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Fylkesmannen følgjer situasjonen kontinuerleg.
07.08.2020

Ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland. Søknadsfrist er 25. august og 10. september.

07.08.2020

Kor og når vert karbon fanga i jord?

Ferske rapportar frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), framhevar fangvekster og biokull i kulturar med open åker, som dei mest effektive verkemidla for karbonfangst i jordbruket. Langvarig eng gir også eit positivt bidrag, og stabiliserer nivået av organisk materiale i jord.  

06.08.2020

Slik kan fastlegane bidra til at fleire elevar deltek i kroppsøving

Med eit nytt skjema kan fastlegen anbefale tilrettelegging for elevar i kroppsøvingsfaget, i staden for å gi fritak. Skrivet frå legen er eit viktig verktøy for kroppsøvingslæraren for å kunne lage eit tilpassa aktivitetsopplegg.

31.07.2020

Kjem ternene våre til å forsvinne?

Den som har budd ved vestlandskysten ei tid, har nok registrert at det mange stader er langt mellom ternene i dag. Aldri har bestanden vore lågare enn han er i 2020.

31.07.2020

Besøksordning i sjukeheimar må ikkje vere strengare enn smitterisikoen tilseier

Kommunane må så langt som råd leggje til rette for besøk i institusjonane og for at dei kan gjennomførast på ein forsvarleg måte.

22.07.2020

Vi søkjer vernepleiar og jurist

Interessert i å arbeide med kommunehelse og -omsorg? Vi har no ledige stillingar som vernepleiar og jurist. Søk innan 25. august.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium