17.03.2020

Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Vi følgjer situasjonen kontinuerleg.
07.04.2020

LivOGLyst i Vestland

LivOGLyst-programmet er ei lokalsamfunnssatsing, der målet er å utvikle attraktivitet gjennom brei deltaking. No kan lokalsamfunn i heile Vestland få gleda av å delta i satsinga.

06.04.2020

Faktaark om falske nyhende

Falske nyhende kan i verste fall føre til mistillit mellom styresmaktene og innbyggjarane, med fare for at folk handlar i strid med viktige råd og retningslinjer knytt til Covid-19-krisa.

02.04.2020

Informasjon til avfallsanlegg

For å unngå at avfall hoper seg opp som følge koronasituasjonen gir Miljødirektoratet avfallsanlegg mellombels løyve til å ta imot og lagre meir avfall. Dei har også bedd kommunane halde gjenvinningsstasjonane opne for å sikre eit minimumstilbod.

02.04.2020

Påskeopne barnehagar og skular

Regjeringa og partane i arbeidslivet vil sikre at sårbare barn, og barna til tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar, får tilbod i heile påska.

02.04.2020

"Hytteforskrifta"

Det er vedteke eit forbod mot å overnatte på fritidseigedom i annan kommune enn heimstadkommunen. Forbodet går fram av paragraf 5 i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

01.04.2020

Tilskot til meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel 2020

Gjennom regionale miljøtilskot finst det fleire tilskotsordningar for meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel i Vestland. Vilkåra for å kunne motta tilskot gjeld all gjødsling gjennom sesongen. De må difor vurdere kva som kan vere relevant no, før vårgjødslinga startar.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium