Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Fylkesmannen følgjer situasjonen kontinuerleg.
24.09.2020

Kommunane skal følgje tilrådingane om besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar

Bebuarar i kommunale sjukeheimar og andre helse- og omsorgsinstitusjonar skal i utgangspunktet fritt kunne ta imot besøk.

23.09.2020

Gjer om opphevinga av reguleringsplan for Loen i Klepp

Fylkesmannen oppheva den 4. september to reguleringsplanvedtak frå Klepp kommune. Vi har no gjort om den eine opphevinga, og stadfesta detaljreguleringsplanen for Loen.

22.09.2020

Regionale miljøtilskot for Vestland 2020

Gjennom regionalt miljøprogram for Vestland kan bønder søke tilskot til hausting av bratt eller veglaust areal, beitebruk, stølsdrift, skjøtsel av biologisk mangfald og kulturminne, og miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel. 

21.09.2020

Opplæring til elevar som ikkje kan møte på skulen

Skulen må finne løysingar som sikrar at elevar som ikkje kan møte på skulen får eit forsvarleg opplæringstilbod heime. Dette gjeld elevar som har milde luftvegssymptom eller føler seg sjuke, og elevar som er i karantene og isolasjon.

17.09.2020

Kommunane i Vestland meiner barnevernreforma må bli tydlegare

Kommunane ønskjer snarleg avklaring om oppgåvefordeling, økonomi og finansiering. Det er nokre av innspela etter kartlegginga som Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og Fylkesmannen har gjort i samband med barnevernreforma som trer i kraft i 2022.

10.09.2020

Økonominettverkssamling på Voss 20. og 21. oktober 2020

Haustsamling i økonominettverket blir lagt til Park Hotel Vossevangen. Hovudtema er kommuneplanlegging, i tillegg til andre aktuelle tema som statsbudsjettet 2021 og Kostra.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier