Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Innføring av velferdsteknologiske løysingar Samarbeidsprosjekt som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi vil verte prioritert. For nye søknadar vil prosjekt med samarbeid mellom fleire kommunar verte prioritert.
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora Nav-kontora
10. feb 10. feb Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for 2019 Kommunar
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
01. mar 01. mar Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde 2019 Beitelag
15. mar 15. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
15. mar 15. mar Kommunale frisklivs,- lærings og meistringstilbod for 2019 Personar med auka risiko for å utvikle samansette helseplager og kronisk sjukdom, og som har trong for å endre levevaner og til å meistre livet med sjukdom og plager
22. mar 22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2019 Tilsette i helse- og omsorgstenestene og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
26. apr 26. apr Symjeopplæring i barnehagen Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Hordaland og Sogn og Fjordane.
15. sep 15. sep Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Innføring av velferdsteknologiske løysingar
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora
10. feb 10. feb Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for 2019
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar 01. mar Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde 2019
15. mar 15. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
15. mar 15. mar Kommunale frisklivs,- lærings og meistringstilbod for 2019
22. mar 22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2019
26. apr 26. apr Symjeopplæring i barnehagen
15. sep 15. sep Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg