Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar 01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. mar 01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig og samansett oppfølging Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidingar som treng tidleg utgreiing, behandling, oppfølging og støtte, og dei som lever med høg risiko for å utvikle psykososiale vanskar og deira familiar
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
16. mar 16. mar Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2020 Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
22. mar 22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020 Tilsette i helse- og omsorgstenestene og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
31. mar 31. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
30. mai 30. mai Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
10. jun 10. jun Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
Søknadsfrist Tittel
01. mar 01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid
01. mar 01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig og samansett oppfølging
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
16. mar 16. mar Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2020
22. mar 22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020
31. mar 31. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
30. mai 30. mai Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
10. jun 10. jun Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020