Søknadsfrist Tittel Målgruppe
30. mai 30. mai Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
24. jun 24. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
10. sep 10. sep Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Kommunar
15. sep 15. sep Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
Løpende Tilskot til utsiktsrydding Føretak som ønskjer å rydde vegetasjon for auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens Heimebuande personar med demens eller som er under utgreiing
Søknadsfrist Tittel
30. mai 30. mai Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
24. jun 24. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62
10. sep 10. sep Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
15. sep 15. sep Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
Løpende Tilskot til utsiktsrydding
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens