Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. aug 31. aug Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
01. sep 01. sep Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
01. sep 01. sep Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
01. sep 01. sep Tilskot til dei sosiale tenestene i Nav-kontora for å handtere konsekvensar av Covid-19 Nav-kontora
01. sep 01. sep Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd Eldre og seniorar som bur i eigen heim eller omsorgsbustad
01. sep 01. sep Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert Eldre som har langtidsopphald i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgns bemanning
31. okt 31. okt Erstatning etter avlingssvikt Bønder
01. nov 01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
Søknadsfrist Tittel
31. aug 31. aug Tilskot til kommunalt rusarbeid
01. sep 01. sep Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020
01. sep 01. sep Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
01. sep 01. sep Tilskot til dei sosiale tenestene i Nav-kontora for å handtere konsekvensar av Covid-19
01. sep 01. sep Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd
01. sep 01. sep Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert
31. okt 31. okt Erstatning etter avlingssvikt
01. nov 01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta