Skjema og tenester

Skjema Tema Beskrivelse
A
Akutte forebyggende tiltak, søk om tilskudd Miljø og klima Søk om midler til akutte tiltak mot rovviltskader
Avfall - søknadsskjema for avfallsanlegg Miljø og klima Skjema for søknad etter forureiningslova om nytt eller endra løyve for drift av avfallsanlegg
B
Barnehagefakta Barnehage og opplæring Skjematisk oversikt over barnehagefakta
Barnehage - tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å søke om tilretteleggingsmidler barnehage - lokale prioriteringer
Bekreftelse tilretteleggingsmidler for barnehageeiere Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å bekrefte tilretteleggingsmidler for barnehageeiere
D
Driftsstøtte til FL, interkommunale friluftsråd, FRIFO og FNF friluftsliv Miljø og klima Friluftsliv
E
Egenkontroll - årlig rapportering i Altinn for landbasert industri Miljø og klima Lenke til alle skjema i Altinn
Elvefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Erstatningsordningene i landbruket Landbruk og mat Erstatningsordning
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljø og klima Rovvilt
F
FNT: Underveisrapportering - spørreskjema til elever Barnehage og opplæring Spørsmål til elevene om utbytte av opplæringen.
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl. Miljø og klima Søk om forebyggende tiltak mot rovviltskader
Forlenget åpning av snøskuterløyper - Søknad Miljø og klima Elektronisk søknad om forlenget åpning av snøskuterløyper i Finnmark
Forliksråd - oppnevning av midlertidig stedfortreder Folk og samfunn Elektronisk skjema for oppnevning av en stedfortreder for et forliksrådsmøte eller inntil tre måneder av gangen.
Forureining - Meldeskjema for asfaltverk Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 24
Forureining - Meldeskjema for fiskeforedlingsverksemder Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 26
Forureining - Meldeskjema for forbrenningsanlegg for reine brensel Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 27
Forureining - Meldeskjema for kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 28
Forureining - Meldeskjema for produksjon av pukk, grus, sand og singel Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 30
Forureining - Meldeskjema for skipsverft og andre anlegg for mekanisk overflatebehandling av metallkonstruksjonar Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 29
Forureining - søknadsskjema for mudring, dumping og utfylling Miljø og klima Skjema for søknad etter forureiningslova om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag
Fritak fra taushetsplikt Folk og samfunn Sikker sending for søknad om fritak for taushetsplikt elektronisk til Fylkesmannen
Fri rettshjelp for privatpersoner Folk og samfunn Søknad om fri rettshjelp for privatpersoner - egenerklæringsskjema
Fullstendigheitserklæring (Årleg erklæring om rekneskap og forvaltning av formue) Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
G
Godtgjøring til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
Godtgjøring - registering for eksterne mottakere Annet Elektronisk skjema for registrering av mottakere som skal ha godtgjøring fra Fylkesmannen
Grunntilskudd til autoriserte naturinformasjonssentre Miljø og klima Naturmangfold
H
Honorarer til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
K
Klage på standpunktkarakter i grunnskolen Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Kompetansemidler til barnehager - rapportering Barnehage og opplæring Rapportering av kompetansemidler for barnehager, elektronisk skjema
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. Miljø og klima Rovvilt
M
Melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø Barnehage og opplæring En trygg skoledag uten mobbing. Elektronisk skjema for å melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø til Fylkesmannen.
Melding fra bedrift/organisasjon til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Fylkesmannen for bedrifter eller organisasjoner
Melding fra privatperson til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding til Fylkesmannen, eller ettersending av dokument.
Melding fra skoler i utlandet Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å sende sikker melding fra norske skoler i utlandet til Fylkesmannen
Melding om behov for vergemål Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Melding om behov for vergemål for mindreårig person Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Melding om reindrift Landbruk og mat Reindrift
Motorferdsel i verneområde - søknad Miljø og klima Søknad om motorferdsel i vernet område
P
Petroleumslege og dykkerlege - Søknad om godkjenning Helse omsorg og sosialtjenester Elektronisk skjema for søknad om godkjenning som petroleumslege eller dykkerlege
Prosjektskjønn Kommunal styring Kommunal fornying
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kap 0765 post 60 - Tilskudd Helse omsorg og sosialtjenester Skjemaet skal brukes av kommunene til både søknad og rapportering for tilskuddet i 2018, og erstatter tidligere pdf-/word-skjema utarbeidet av Helsedirektoratet
R
Rapportering kriminalomsorg Barnehage og opplæring Opplæring innen kriminalomsorgen
Regionalt miljøtilskudd Landbruk og mat Miljøtiltak i jordbruket
Reiseregning til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Fri rettshjelp
Rødlistebasen Miljø og klima Naturmangfold
S
Samtykkeerklæring Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Send melding til vergemålsavdelingen hos fylkesmannen Vergemål Vergemål
Sikring av friluftslivsområder Miljø og klima Friluftsliv
Sjølaksefiske Miljø og klima Registrer fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye.
Skogfondssystemet Landbruk og mat Skogbruk
Skogskader Landbruk og mat Skogbruk
Svømming i barnehager - Rapportering på tilskudd Barnehage og opplæring Rapportering av tilskudd for svømmeopplæring i barnehager
Svømming i barnehager - søknad om tilskudd Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for søknad om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager
Søknad om askespredning Folk og samfunn Elektronisk skjema for søknad om askespredning kan sendes inn fra personer som søker om at egen aske skal bli spredd for vinden, eller det kan søkes om askespredning på vegner av en annen person
Søknad om godkjenning fra fylkesmannen - samleskjema Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om vergegodtgjørelse Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om vergemål Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søk om separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse
T
Tilskudd til fisketiltak Miljø og klima Fiskeforvaltning
Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder Miljø og klima Verneområder
Tilskudd til friluftsaktivitet, MARKA Miljø og klima Friluftsliv
Tilskudd til prioriterte arter Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til utvalgte naturtyper Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til vassmiljøtiltak - kalking Miljø og klima Vann
Tilskudd til vilttiltak Miljø og klima Rovvilt
U
Utrednings- og tilretteleggingsmidler - søknad Landbruk og mat Næringsutvikling
Utslippstillatelse - søknadsskjema Miljø og klima Søknad om utslippstillatelse – elektronisk skjema. Forurensning
V
Valg av forliksrådsmedlemmer Folk og samfunn Elektronisk skjema for melding om valg av nytt forliksråd og suppleringsvalg
Varsling av akutt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektroniske skjema som sendes inn ved melding om akutte utslipp fra avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forurensningsforskriften der utslippet har miljømessig betydning.
Varsling av planlagt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektronisk skjema for planlagt varsling av utslipp, som også skal brukes til oppfølgingsmelding.
Vergeerklæring Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Vergegodtgjøring DFØ-portalen Vergemål Vergemål
Verktøy - barnehage Barnehage og opplæring Barnehage
Verktøy - utdanning Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Videreutdanning Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskole og videregående opplæring
Ø
Økonomisk status for person med verge Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Å
Årlig rapportering for deponier Miljø og klima Avfall og gjenvinning