Fylkesmannen stenger for publikumsbesøk

Grunna tiltaka mot koronaviruset som no er innført i Noreg vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal stenge for besøk av publikum fram til 1.6.20. All drift hos oss blir ivaretatt og alle våre tenester er fortsatt tilgjengelege på post og telefon - 71 25 84 00.

16.04.2020

Informasjon om koronavirusutbrotet

Fylkesmannen følger situasjonen med koronaviruset tett. Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på Regjeringen.no
29.05.2020

Tilskudd til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Det er opprettet en egen tilskuddsordning pga. koronasitusjonen, for å redusere de negative konsekvensene av sosial isolering for personer i helse- og omsorgsinstitusjoner eller i boliger med heldøgns bemanning. Søknader forvaltes etter "først til mølla" prinsippet. Dersom søknaden tilfredstiller kriteriene vil tilskudd innvilges forløpende inntil den totale bevilningen til tilskuddsordningen er fordelt.

28.05.2020

Gjenopning av barnehagar og skular

Her finn de presentasjonane frå møta Fylkesmannen har gjennomført vedk. gjenopning av barnehagar og skular. De finn og lenke til Utdanningsdirektoratet sin side "Veiledere om smittevern i barnehager og skoler" og lenker til mellombelse lover og forskrifter (26.05.2020 - 01.11.2020).

27.05.2020

Framlegg om utviding og namneendring av Hisdalen naturreservat - høyring

Fylkesmannen høyrer med dette framlegg om utviding og namneendring av Hisdalen naturreservat i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 43.

27.05.2020

Fordeling av ekstra skjønnsmidlar - førebygging av flaumskadar

I følgje NVE er det stor og aukande fare for stor vårflaum som kan medføre alvorlege skadar både nord og sør i landet. Kommunane er ansvarlege for å førebygge alvorleg skade på kritisk kommunal infrastruktur i samband med flaum. Det er derfor viktig at alle berørte kommunar gjer nødvendige førebuingar for å førebygge flaumskadar.

26.05.2020

Informasjon om regionalt miljøprogram (RMP) 2020

Det er blitt vår og sommaren nærmar seg. Det er tid for å planlegge og gjennomføre dei tiltak som det kan bli gitt tilskot til gjennom regionalt miljøprogram (RMP).

Flere nyheter Få nyhetsvarsel