På denne sida vert det lagt ut informasjon om forskrifter, planar og anna som Fylkesmannen har ute til høyring. Høringar nyttast for at innbyggarane, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining. Slik skal dei og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis den utfører oppgåvene sine.

Sakar vert sendt på høyring fordi

  • det er ein demokratisk rett for alle å få bli høyrt.
  • berørte interessars synspunkt skal bli kjent for dei som skal fatte beslutningar.
  • saker skal opplysast så godt som mogleg før beslutningar vert fatta.
  • deltaking skaper betre forankring og lettar gjennomføring av tiltak.

Saker på høyring frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal no

Nedanfor kan du sortere høyringane etter fagområde.

Frist Uke Høring
februar 2019
18. feb 8 Søknad om pilotprosjekt med dumping ved Raudsand
mars 2019
14. mar 11 Søknad om utfylling i sjø ved Ellingsøya
Frist Høring
februar 2019
18. feb Søknad om pilotprosjekt med dumping ved Raudsand
mars 2019
14. mar Søknad om utfylling i sjø ved Ellingsøya