På denne sida vert det lagt ut informasjon om forskrifter, planar og anna som Fylkesmannen har ute til høyring. Høringar nyttast for at innbyggarane, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining. Slik skal dei og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis den utfører oppgåvene sine.

Sakar vert sendt på høyring fordi

  • det er ein demokratisk rett for alle å få bli høyrt.
  • berørte interessars synspunkt skal bli kjent for dei som skal fatte beslutningar.
  • saker skal opplysast så godt som mogleg før beslutningar vert fatta.
  • deltaking skaper betre forankring og lettar gjennomføring av tiltak.

Saker på høyring frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal no

Nedanfor kan du sortere høyringane etter fagområde.

Frist Uke Høring
september 2019
15. sep 37 Framlegg til grenseendring i Todalsøran naturreservat, Surnadal kommune
27. sep 39 Oppstart av skogvern i Stranda kommune
Frist Høring
15. sep Framlegg til grenseendring i Todalsøran naturreservat, Surnadal kommune
27. sep Oppstart av skogvern i Stranda kommune