Skjema

Skjema Tema Beskrivelse
A
Akutte forebyggende tiltak, søk om tilskudd til Miljø og klima Rovvilt
B
Barnehagefakta Barnehage og opplæring Barnehage
Barnehage - tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å søke om tilretteleggingsmidler barnehage - lokale prioriteringer
Bekreftelse tilretteleggingsmidler for barnehageeiere Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å bekrefte tilretteleggingsmidler for barnehageeiere
Bygdeutviklingsmidlar Landbruk og mat
D
Driftsstøtte til FL, interkommunale friluftsråd, FRIFO og FNF friluftsliv Miljø og klima Friluftsliv
E
Egenkontroll - årlig rapportering i Altinn for landbasert industri Miljø og klima Lenke til alle skjema i Altinn
Elvefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Erstatningsordningene i landbruket Landbruk og mat Erstatningsordning
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljø og klima Rovvilt
F
FNT: Underveisrapportering - spørreskjema til elever Barnehage og opplæring Spørsmål til elevene om utbytte av opplæringen.
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl. Miljø og klima Rovvilt
Forlenget åpning av snøskuterløyper - Søknad Miljø og klima Elektronisk søknad om forlenget åpning av snøskuterløyper i Finnmark
Forliksråd - oppnevning av midlertidig stedfortreder Folk og samfunn Elektronisk skjema for oppnevning av en stedfortreder for et forliksrådsmøte eller inntil tre måneder av gangen.
Fritak fra taushetsplikt Folk og samfunn Sikker sending for søknad om fritak for taushetsplikt elektronisk til Fylkesmannen
Fri rettshjelp for privatpersoner Folk og samfunn Søknad om fri rettshjelp for privatpersoner - egenerklæringsskjema
Fullstendigheitserklæring (Årleg erklæring om rekneskap og forvaltning av formue) Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
G
Godtgjøringsskjema for representanter og verger for enslige mindreåringe asylsøkere og flyktninger Folk og samfunn, Helse omsorg og sosialtjenester, Barn og foreldre
Godtgjøring og utgiftsdekning for representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Asylsøkere og flyktninger, Vergemål Dette skjema brukes til alle typer oppdrag som angår enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, både før og etter bosetting. Søknad sendes kvartalsvis og ved opphør av oppdrag. Ved feil eller mangler vil skjema returneres.
Godtgjøring til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
Godtgjøring - registering for eksterne mottakere Annet Elektronisk skjema for registrering av mottakere som skal ha godtgjøring fra Fylkesmannen
Grunntilskudd til autoriserte naturinformasjonssentre Miljø og klima Naturmangfold
H
Honorarer til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
K
Klage på standpunktkarakter i grunnskolen Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Kompetansemidler til barnehager - rapportering Barnehage og opplæring Rapportering av kompetansemidler for barnehager, elektronisk skjema
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. Miljø og klima Rovvilt
L
Landbruksdirektoratet sine skjema Landbruk og mat, Annet Landbruksdirektoratet
M
Melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø Barnehage og opplæring En trygg skoledag uten mobbing. Elektronisk skjema for å melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø til Fylkesmannen.
Melding etter kapittel 24, asfaltverk Miljø og klima
Melding etter kapittel 26, fiskeforedlingsbedrifter Miljø og klima
Melding etter kapittel 27, forbrenning av rene brensler Miljø og klima
Melding etter kapittel 28, kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling Miljø og klima
Melding etter kapittel 29, mekanisk overflatebehandling inkludert skipsverft Miljø og klima
Melding etter kapittel 30 - pukk, grus, sand & singel Miljø og klima
Melding fra bedrift/organisasjon til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Fylkesmannen for bedrifter eller organisasjoner
Melding fra privatperson til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding til Fylkesmannen, eller ettersending av dokument.
Melding fra skoler i utlandet Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å sende sikker melding fra norske skoler i utlandet til Fylkesmannen
Melding om behov for representant/verge for enslige mindreårige flyktninger Folk og samfunn, Helse omsorg og sosialtjenester, Asylsøkere og flyktninger, Vergemål
Melding om behov for vergemål Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Melding om behov for vergemål for mindreårig person Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Melding om eigengodkjent arealplan Miljø og klima
Melding om reindrift Landbruk og mat Reindrift
Miljødirektoratet sine skjema finn du her Miljø og klima, Annet Miljødirektoratet
Motorferdsel i verneområde - søknad Miljø og klima Søknad om motorferdsel i vernet område
O
Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Barnehage og opplæring
P
Petroleumslege og dykkerlege - Søknad om godkjenning Helse omsorg og sosialtjenester Elektronisk skjema for søknad om godkjenning som petroleumslege eller dykkerlege
Prosjektskjønn Kommunal styring Kommunal fornying
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kap 0765 post 60 - Tilskudd Helse omsorg og sosialtjenester Skjemaet skal brukes av kommunene til både søknad og rapportering for tilskuddet i 2018, og erstatter tidligere pdf-/word-skjema utarbeidet av Helsedirektoratet
R
Rapporteringsskjema elvefangst Miljø og klima
Rapportering kriminalomsorg Barnehage og opplæring Opplæring innen kriminalomsorgen
Regionale miljøtilskot, elektronisk Landbruk og mat
Regionale miljøtilskot, papirskjema. nynorsk og bokmål Landbruk og mat
Regionalt miljøtilskudd Landbruk og mat Miljøtiltak i jordbruket
Reiseregning til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Fri rettshjelp
Rødlistebasen Miljø og klima Naturmangfold
S
Samtykkeerklæring Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Send melding til vergemålsavdelingen hos fylkesmannen Vergemål Vergemål
Sikring av friluftslivsområder Miljø og klima Friluftsliv
Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Plan og bygg, Samfunnssikkerhet og beredskap
Sjølaksefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Skogfondssystemet Landbruk og mat Skogbruk
Skogskader Landbruk og mat Skogbruk
Støtte til bygdemobilisering Landbruk og mat
Svømming i barnehager - Rapportering på tilskudd Barnehage og opplæring Rapportering av tilskudd for svømmeopplæring i barnehager
Svømming i barnehager - søknad om tilskudd Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for søknad om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager
Søknadsskjema for avfall Miljø og klima
Søknadsskjema for avfall (vedlegg) Miljø og klima
Søknadsskjema for slambehandling (bokmål) Miljø og klima
Søknadsskjema for slambehandling (nynorsk) Miljø og klima
Søknadsskjema utslippstillatelse Miljø og klima
Søknadsskjema, mudring, dumping og utfylling (bokmål) Miljø og klima
Søknadsskjema, mudring, dumping og utfylling (nynorsk) Miljø og klima
Søknadsskjema, returasfalt og/eller betong Miljø og klima
Søknad om askespredning Folk og samfunn Elektronisk skjema for søknad om askespredning kan sendes inn fra personer som søker om at egen aske skal bli spredd for vinden, eller det kan søkes om askespredning på vegner av en annen person
Søknad om erstatning for bufe drepne av freda rovvilt Miljø og klima, Landbruk og mat
Søknad om godkjenning fra fylkesmannen - samleskjema Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om tilskot utvalde kulturlandskap, Alnes på Godøya Landbruk og mat Søknadsskjema for tilskot til tiltak i det utvalde kulturlandskapet, Alnes på Godøya i Giske kommune - PDF
Søknad om tilskot utvalde kulturlandskap, Alnes på Godøya Landbruk og mat Søknadsskjema for tilskot til tiltak i det utvalde kulturlandskapet, Alnes på Godøya i Giske kommune - Wordformat
Søknad om vergegodtgjørelse Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om vergemål Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søk om separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse
T
Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.m. (NN) Landbruk og mat Søknad om tilskot til å dekkje kostnadene til avløysing ved eigen eller barns sjukdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertaking, og ved dødsfall
Tilskot til drift av beitelag (organisert beitebruk) Landbruk og mat
Tilskot til naturforvaltningstiltak Miljø og klima
Tilskot utvalde kulturlandskap i Norangsdalen - Hjørundfjorden Landbruk og mat Søknadsskjema for tilskot til tiltak i utvald kulturlandskap Norangsdalen - Hjørundfjorden
Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.m. (BM) Landbruk og mat Søknad om tilskudd til å dekke kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertagelse, og ved dødsfall
Tilskudd til fisketiltak Miljø og klima Fiskeforvaltning
Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder Miljø og klima Verneområder
Tilskudd til friluftsaktivitet, MARKA Miljø og klima Friluftsliv
Tilskudd til prioriterte arter Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til utvalgte naturtyper Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til vassmiljøtiltak - kalking Miljø og klima Vann
Tilskudd til vilttiltak Miljø og klima Rovvilt
U
Utgreiings- og tilretteleggingstiltak Landbruk og mat
Utrednings- og tilretteleggingsmidler - søknad Landbruk og mat Næringsutvikling
Utslippstillatelse - søknadsskjema Miljø og klima Søknad om utslippstillatelse – elektronisk skjema. Forurensning
V
Valg av forliksrådsmedlemmer Folk og samfunn Elektronisk skjema for melding om valg av nytt forliksråd og suppleringsvalg
Varsling av akutt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektroniske skjema som sendes inn ved melding om akutte utslipp fra avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forurensningsforskriften der utslippet har miljømessig betydning.
Varsling av planlagt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektronisk skjema for planlagt varsling av utslipp, som også skal brukes til oppfølgingsmelding.
Vergeerklæring Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Vergegodtgjøring DFØ-portalen Vergemål Vergemål
Verktøy - barnehage Barnehage og opplæring Barnehage
Verktøy - utdanning Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Videreutdanning Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskole og videregående opplæring
Ø
Økonomisk status for person med verge Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Å
Årlig rapportering for deponier Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Årsrapport til Fylkesmannen for farleg avfall Miljø og klima
Årsrapport til Fylkesmannen for kasserte køyretøy Miljø og klima
Årsrapport til Fylkesmannen for oljekompostering Miljø og klima
Årsrapport til Fylkesmannen for ordinært avfall Miljø og klima
Årsrapport til Fylkesmannen for returasfalt og/eller returbetong Miljø og klima