Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mar 31. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020 - obs. utvida sølnadsfrist Primærmålgruppe: Leiarar, tilsette og personar som rekruterast til å arbeide i helse- og omsorgstenesta. For kompetansetiltak innan psykisk helse og rusområda kan tilsette i andre kommunale og fylkeskommunale etatar vere målgruppe
01. apr 01. apr Svømming i barnehage 2020 Barnehagar
01. apr 01. apr Rapportering tilskot styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane for 2019 Pasientar og brukarar med nedsett funksjons- og meistringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbodet må samsvare med breidda i behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
15. apr 15. apr Svømmeopplæring til nykomne minoritetsspråklege Nykomne minoritetsspråklege elevar
15. mai 15. mai Tilskot til fylkesvise klima- og miljøtiltak Landbruksrådgivinga, Fag- eller næringsorganisasjoner, Andre kompetanse- og forskningsmiljø
Søknadsfrist Tittel
31. mar 31. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020 - obs. utvida sølnadsfrist
01. apr 01. apr Svømming i barnehage 2020
01. apr 01. apr Rapportering tilskot styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane for 2019
15. apr 15. apr Svømmeopplæring til nykomne minoritetsspråklege
15. mai 15. mai Tilskot til fylkesvise klima- og miljøtiltak