Søknadsfrist Tittel Målgruppe
28. feb 28. feb Stimuleringstilskot til veterinære tenester Kommunar og vaktdistrikt (ved administrasjonskommune)
01. mar 01. mar Tilskot til trus- og livssynssamfunn Trus- og livssynssamfunn
15. mar 15. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2019 Primærmålgruppe: Leiarar, tilsette og personar som rekruterast til å arbeide i helse- og omsorgstenesta. For kompetansetiltak innan psykisk helse og rusområda kan tilsette i andre kommunale og fylkeskommunale etatar vere målgruppe
01. apr 01. apr Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane Pasientar og brukarar med nedsett funksjons- og meistringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbodet må samsvare med breidda i behov for sosial, psykososial og medisinske habilitering og rehabilitering.
Løpende Svømming i barnehage 2019 Barnehagar
01. mai 01. mai Tilskot til tiltak i beiteområde Beitelag, i enkelte tilfelle også enkeltføretak
Søknadsfrist Tittel
28. feb 28. feb Stimuleringstilskot til veterinære tenester
01. mar 01. mar Tilskot til trus- og livssynssamfunn
15. mar 15. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2019
01. apr 01. apr Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane
Løpende Svømming i barnehage 2019
01. mai 01. mai Tilskot til tiltak i beiteområde