Landbruk og mat


11.12.2019

Fagdag om resirkulering av gjødsel i veksthus

16. januar blir det arrangert ein fagdag om anlegg som resirkulerer gjødsel i veksthus. Stedet er Geno sine møtelokale på Særheim. 

04.12.2019

Fylkeskommunen overtar ansvaret for utviklingsmidlar i landbruket

Fylkesmannen sine utgreiings- og tilretteleggingsmidlar for landbruket blir overført til fylkeskommunen frå og med 1. januar 2020.

03.12.2019

Stort oppmøte og engasjement på dialogmøte med kommunane

Kommunane må i større grad tenke berekraft, biomangfald og klima, sett opp mot bonden sitt eige behov. Dette var eitt av fleire tema som blei diskutert då landbruksforvaltninga i Rogaland var samla til dialogmøte.  

02.12.2019

Landbruksbygg i tre er smartare enn mange trur

I siste jordbruksoppgjer blei avtalepartane samde om å gi ekstra tilskot ved investering i landbruksbygg i tre. I 2020 kan du til få inntil 20 prosent av ordinært innvilga tilskotsbeløp og maksimum 400 000 kr.

20.11.2019

Kurs i heilskapleg drifts- og gardsstyring

Gjennom to samlingar á tre dagar vil deltakarane lære å bruke planleggings-verktøyet Holistic Management for regenerativt landbruk og heilskapleg drifts-, økonomi- og  beiteplanlegging. Velkommen til kurs på Jæren januar og mars 2020.

20.11.2019

Nye roller i landbrukspartnarskapet

Regionreforma gir Rogaland fylkeskommune ansvaret for å forvalte regionale tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, og til å utforme oppdragsbrevet for dei bedriftsretta investeringsmidlane (IBU) som Innovasjon Norge forvaltar.

12.11.2019

Endring i regelverket for regulering av griseproduksjon

Etter ein lang prosess med diskusjon om eingongspurker, har Landbruks- og matdepartementet endra husdyrkonsesjonsforskifta for å redusere bruk av denne produksjonsforma. Frå 1. januar 2020 skal smågrisproduksjonen regulerast både på tal innsette og på tal utrangerte avlspurker.

08.11.2019

15. november er frist for å søke tilskot til organisert beitebruk

Kvart år blir over 110 000 sau slopne ut på utmarksbeite i regi av eit beitelag. Beitelaga får regionalt miljøtilskot til arbeidet med organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak. Frist for å søke er 15. november.  

05.11.2019

Velkomen til studietur om grøn omsorg og Inn på tunet

Inn på tunet Rogaland, i samarbeid med Fylkesmannen, arrangerer studietur mandag 18. november. Turen går til Tryggvi Islandshestegård og Røyrvik Aktivitetsgard på Ganddal/ Kverneland i Sandnes kommune.

03.11.2019

Pioneren Olav Røysland frå Voll fekk Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2019

Den innovative bonden foredlar husdyrgjødsel til biogass, og bioresten nyttar han til eigen produksjon av økologiske bær. Han er ein meister i å tenke nytt og har vore ein pilot for satsinga på biogass i Rogaland.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.