Landbruk og mat


20.02.2020

Kunsten å nytte eigen skog

I Vikebygd i Vindafjord finn vi eit godt døme på billig fjøs bygd i tre frå eigen gard.

19.02.2020

Ny skogrådgivar på plass hjå Fylkesmannen

Etter nesten 1 års vakanse på skogområdet er ny medarbeidar endeleg på plass. Birgit Sundbø Hagalid er tilsett som ny skogrådgivar i 100 prosent stilling på landbruksavdelinga frå 3. februar.

17.02.2020

Biogass frå husdyrgjødsel – frå mål til handling!

Korleis skal vi kome vidare mot målet om 30 prosent av husdyrgjødsla gjennom biogassanlegg? I ein fersk rapport har representantar frå Landbruksdirektoratet, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, ENOVA, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet gitt sine tilrådingar.

13.02.2020

Kveldsmøte om vipa – Tysvær

Vi inviterer bønder, entrepenørar og andre vipeinteresserte til kveldsmøte om vipa på Tysvær rådhus. Her skal vi høyre meir vipa sitt levesett, erfaringar frå satsinga Vern vipa, om regionalt miljøtilskot og om bønder som gjer tiltak på eigen gard. 

10.02.2020

Inn på tunet løftet 2 – ny nasjonal satsing

Regjeringa fornyar satsinga på Inn på tunet. Over ein treårs periode vil dei bruke 12 millionar kroner på 3–4 pilotprosjekt på landsbasis. Dei aktuelle satsingsområda er demensomsorg, skule- og pedagogiske tilbod, samt psykisk helse, rusomsorg og arbeidstrening.

10.02.2020

Nå kan du søke om utviklingsmidlar i landbruket. Søknadsfrist 15.mars

Har du ein god prosjektidè som kan utvikle landbruket kan du søke Rogaland fylkeskommune om midlar. Ordninga har skifta namn til "Regionale Tilretteleggingsmidlar" (RT), og du må søke i Rogaland fylkeskommune sin portal Regionalforvaltning.no.

06.02.2020

Fagdag for vipa – Undheim

Bønder bryr seg om vipa, og vipa vil vere på Jæren. Vi meiner det er på tide at ho får sin eigen fagdag, og ønskjer velkomen til Undheim samfunnshus 4. mars. Her skal vi høyre meir vipa sitt levesett, jakt på kråke og rev, om regionalt miljøtilskot og om bønder som gjer tiltak på eigen gard. 

03.02.2020

MATSMIÅ – Fagdagar for lokal mat og drikke

Kjendiskokken Kjartan Skjelde og fleire andre kokkar vil inspirere og lære frå seg om foredling og bruk av norske råvarer. Matsmiå går av stabelen på Jåttå vgs 18.– 19. mars, og nå er programmet klart. Meld deg på!

03.02.2020

Oppfølging av ulovleg nydyrking

Kommunen godkjenner nydyrking og kontrollerer at forskrift om nydyrking blir følgt opp. Av og til møter landbruksforvaltninga på tilfelle av ulovleg nydyrking. Her er eit forslag til korleis kommunen kan følgje opp slike saker.

30.01.2020

Endelege tilskotssatsar for regionalt miljøtilskot i 2019

Rogaland sin totalramme på 40,1 mill. kr viste seg å ikkje halde når alle søknadane om regionalt miljøtilskot blei summert opp. Fylkesmannen var difor nøydd til å justere tilskotssatsane for 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.