Landbruk og mat


04.08.2020

Siste frist for spreiing er 10. august – tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing

Spreiefristen for miljøvenleg gjødselspreiing nærmar seg og framleis er det fleire som ikkje har tatt 2. slåtten på grunn av mykje regn i juli. For å spreie seinare enn 10. august, må jordbruksføretaka ha dispensasjon dersom arealet skal gi grunnlag for regionalt miljøtilskot.  

30.07.2020

Interessant statistikk om utviklinga i jordbruket

Fylkesmannen Vestfold og Telemark har laga eit interessant verktøy med grunnlag i tala frå søknad om produksjonstilskot, der heile landet ligg inne i reknearket. Dette gjer fakta om jordbruket meir tilgjengeleg både for dei som arbeider med faget og dei som er interesserte i utviklinga.

21.07.2020

Pærebrann funne på epletre i Strand

Plantesjukdommen er for fyrste gong funne i kommersiell fruktproduksjon i Noreg.

14.07.2020

Blir det felles skog- og viltforvaltning i Sør-Rogaland?

Skogen i Rogaland er ein viktig ressurs, både økonomisk og klimamessig. No ser kommunane i Sør-Rogaland på moglegheita for å samarbeide om skog- og viltforvaltninga for å sikre at potensialet i skogressursen blir fullt utnytta gjennom grøn verdiskaping.

10.07.2020

Se så mange lokalmatprodusenter!

Produsentløypa til Gladmat teller per i dag 75 lokalmatprodusenter, men det kommer stadig flere til. Rogaland har en solid matproduksjon og vi har mye å være stolte over.

09.07.2020

Endelege tal for nedbygging av jordbruksareal i Rogaland i 2019

Endelege tal viser auka omdisponering av jordbruksareal i 2019 i forhold til tidlegare år. Det er derfor framleis naudsynt å ha fokus på jordvern i planlegginga.

09.07.2020

Nydyrking i Rogaland 2005 – 2019

Nydyrking har i mange år vore eit omdiskutert tema. Dei fleste bøndene i Rogaland får på lik linje med andre bønder i landet, godkjend sine søknadar om nydyrking. Det er berre i særs få saker Fylkesmannen gjer om kommunale vedtak.    

08.07.2020

Sal av mjølkekvotar, korleis gjekk det i Rogaland?

Det er godkjend 66 kvotesal i Rogaland av totalt kring 5,3 millionar liter mjølk. Det er 75 prosent av det som kunne seljast i oppkjøpsordninga.

08.07.2020

Det er tomt for investeringsmidler i landbruket for 2020

Pågang etter investeringsstøtten har vært stort i de fleste deler av landet. Det vitner om optimisme og investeringslyst i næringa, mener Olaug Bollestad.

08.07.2020

Stor optimisme blant melkebønder i Vindafjord

To tredjedeler av de med båsfjøs ønsker å bygge nytt fjøs i løpet av de neste 15 årene. Med en helt gjennomsnittlig melkekvote virker det som om budskapet om satsing på små og mellomstore bruk har nådd fram.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.