Miljøtiltak i jordbruket


13.03.2020

Midtsidevipe i Bondevennen

Vi håper merksame lesarar oppdaga «midtsidevipa» i Bondevennen. Plakaten er til å nappe ut og henge opp på eigna vegg. Den er meint til inspirasjon for gode vipetiltak – for vipa er komen og våren er her.

06.03.2020

Resirkulering av gjødselvatn i veksthus er eit godt miljøtiltak

Fylkesmannen i Rogaland samarbeider med veksthusnæringa for å få fleire til å resirkulere gjødselvatnet i gartneria

11.12.2019

Fagdag om resirkulering av gjødsel i veksthus

16. januar blir det arrangert ein fagdag om anlegg som resirkulerer gjødsel i veksthus. Stedet er Geno sine møtelokale på Særheim. 

04.10.2019

Sett av ei Vipestripe med Regionalt miljøtilskot

I 2020 blir det mogleg for alle landbruksføretak i Rogaland å søke på Regionalt miljøprogram sitt Vipetilskot. Det blir gitt tilskot til å sette av ei pløgd sone dyrka mark til hekking for vipene i intervallet 10. mars til 1. juni. Dei interesserte må melde ifrå til kommunen før 15. oktober i år. 

03.10.2019

Mobiliserer for frivillige miljøtiltak på Haugalandet

Kommunane på Haugalandet tek grep for å redusere avrenninga frå jordbruket til bekker, elver, innsjøar og sjø. Nyleg blei prosjektet ‘Frivillige tiltak i landbruket – Haugalandet’  etablert som eit samarbeid mellom Vindafjord, Haugesund, Karmøy og Bokn der Vindafjord har arbeidsgivaransvaret.

18.09.2019

Landbruk, miljø og klima i Sør-Tyskland

Landbruksavdelinga var nyleg på studietur i Sør-Tyskland, - i delstatane Baden-Württemberg og Bayern. Regionen har mykje natur og fine landskap med eit variert landbruk. Landbrukets klima- og miljøsatsing vises att i kulturlandskapet og i positive haldningar blant bøndene vi besøkte.

21.08.2019

Bli med på markvandring om soner for pollinerande insekt

Tysdag 27. august inviterer NLR Rogaland til markvandring hjå Lars Braut og på Felleskjøpet sin forsøks- og stamsædgard i Klepp. Her kan alle interesserte sjå døme på sådde pollinatorsoner, og bli med på å diskutere korleis vi kan få meir pollinerande vekstar i jordbruket

06.08.2019

Jæren vannområde ber Sola kommune innskjerpe spreiefrist for husdyrgjødsel

Kommunane på Jæren med unntak av Sola har innskjerpa fristen for spreiing av husdyrgjødsel til 1. september. Avrenning frå jordbruk er ei utfordring for vasskvaliteten i området, og nå ber Jæren vannområde kommunen om å ta opp saka på nytt.    

24.07.2019

Gladmat 2019 kan få rekordbesøk

For 21. gang har Gladmat erobra Stavanger sentrum. Statsminister Erna Solberg opna festivalen i dag framfor fleire hundre tilskodarar. Ho peika på at Rogaland er eit stort og viktig landbruksfylke. «Her er det stor produksjonsvilje, effektiv ressursutnytting og det er framoverlente bønder» – kunne Erna fortelle.

27.06.2019

Vil sjå nærare på avrenning frå vask av fjørfehus

I arbeidet med vassforskrifta og oppfølging av Regional plan for vannforvaltning har det dukka opp spørsmål om vask av fjørfehus kan påverke vassdraga. No vil Fylkesmannen få meir kunnskap om temaet.  

Flere nyheter