Landbruk og mat


16.08.2019

Styrkar innsatsen for betre husdyrhald

Fylkesmannen gir 350 000 kr til prosjektarbeid retta mot bøndene med mål om betre dyrevelferd og dyrehelse.

16.08.2019

Ønsker du betre tilgang til matmarknaden? Bli merkebrukar!

Det handlar kort og godt om å få fram den unike smaken i produkta og å skilje seg ut.

16.08.2019

Pakketurar skal få fleire til å bruke tid på Jæren

Reiselivsaktørar har gått saman og laga ferdig reiserute for el-syklar frå Sola til Eigersund. Den første testturen er nå gjennomført.

15.08.2019

Skogen viktig i klimakampen

Spesialrapporten frå FNs klimapanel som blei presentert 8. august, byggjer på 7000 vitskaplege publikasjonar og over 28 000 kommentarar frå ekspertar og styresmakter. Skogtiltaka blir igjen peika på som ein viktig del av løysinga.

07.08.2019

Kven skal få heidersprisen for 2019?

Rogaland landbruksselskap deler årleg ut ein heiderspris. Denne skal gå til ein eller fleire med yrket sitt i landbruket, fortrinnsvis aktive bønder som har gjort ein positiv innsats ut over det ein normalt kan forvente.

07.08.2019

10 års jubileum for Utvalde kulturlandskap i jordbruket

10 år er gått sidan kronprins Håkon opna satsinga på Utvalde kulturlandskap i jordbruket i Hedmark. Den nasjonale markeringa av jubileet er lagt til Rennesøy den 20. august 2019.

06.08.2019

Jæren vannområde ber Sola kommune innskjerpe spreiefrist for husdyrgjødsel

Kommunane på Jæren med unntak av Sola har innskjerpa fristen for spreiing av husdyrgjødsel til 1. september. Avrenning frå jordbruk er ei utfordring for vasskvaliteten i området, og nå ber Jæren vannområde kommunen om å ta opp saka på nytt.    

06.08.2019

Snart tid for Økouka

Rogaland tek ein liten tjuvstart på Økouka og startar med politisk debatt med grønn profil 22. august. Seinare i haust kjem mellom anna temakveld om insekt og bier. Vi rår interesserte om å følge med på Økouka Rogaland.    

29.07.2019

Gulrothausting med landbruks- og matministeren

Olaug Bollestad skal i dag vere med på innhausting av gulrøter hos Laurits Stokkeland på Brusand. Han er ein av landets største grøntprodusentar. 

24.07.2019

Gladmat 2019 kan få rekordbesøk

For 21. gang har Gladmat erobra Stavanger sentrum. Statsminister Erna Solberg opna festivalen i dag framfor fleire hundre tilskodarar. Ho peika på at Rogaland er eit stort og viktig landbruksfylke. «Her er det stor produksjonsvilje, effektiv ressursutnytting og det er framoverlente bønder» – kunne Erna fortelle.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.