Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?
30.11.2020

Fordeling av ekstra skjønnstilskot til smittevern og TISK-oppfølging

I slutten av oktober 2020 kunngjorde Fylkesmannen ekstra skjønnstilskot til smittevern og TISK-oppfølging ved store virusutbrot. Vi har no fordelt ut til kommunane i Rogaland 33,3 mill. kroner til smittevern og 35,0 mill. kroner til TISK-oppfølging.

30.11.2020

Karmøy med Norges beste økonomiplan

Karmøy kommune ble for andre året på rad kåret til å ha laget Norges beste økonomiplan. 

30.11.2020

Ekstra skjønnstilskott til smittevern og TISK i nysaldert statsbudsjett 2020

I forslag til nysaldert budsjett for 2020 fordeler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 41 mill. kroner til Rogaland. Fordelinga tar atterhald om Stortinget si behandling av Prop. 48 S i desember. Midla skal gå til dei kommunane med dei høgaste utgiftene per innbyggar relatert til smittevern og oppfølging av TISK-strategien.

26.11.2020

Viper i Randaberg og Stavanger 2020

Vipe er ein sterkt trua art som slit med overleving og ungeproduksjon. Det er fleire årsakar til dette, men arealendringar og arealbruk har stor negativ verknad for ungeproduksjon spesielt. Rogaland er framleis eit kjerneområde for viper i Noreg. Vi støtter difor aktive tiltak, i første rekke knytt til landbruk, men også med årleg kartlegging av vipe i utvalde kommunar. Saman med Stavanger kommune har vi i 2020 fått hjelp til kartlegginga av konsulentane Kjell Mjølsnes og Tor Audun Olsen. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium