Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


27.05.2020

Treng du finansiering av gode vipe-tiltak på eigen gard?

Nå springer det forhåpentlegvis rundt vipeungar på mange gardsbruk i Rogaland. Vi trur og håper det blir tatt omsyn i slåtten og i anna arbeid. Dersom du som gardbrukar ser det er tiltak som kan gjerast og som krev litt ekstra, så kan du ta kontakt med oss angåande finansiering.

25.05.2020

Overvann i byer og tettsteder - endring plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann. Forslagene innebærer opparbeidingsplikt for kommunale fellesanlegg og tiltak på eiendommene. 

20.05.2020

Løyve til utslepp av spylevatn frå Tysværvåg behandlingsanlegg

Tysvær kommune er gitt løyve etter forureiningslova til utslepp av spylevatn fråTyværvåg behandlingsanlegg for drikkevatn til Løyningsbekken.

20.05.2020

Ynskjer ei betre handtering av reine bygge- og anleggsmassar

Miljødirektoratet har bede Fylkesmennene kartlegge massefyllingane rundt om i Noreg. For Rogaland sin del er det eit problem at vedtak om handtering av bygge-  og anleggsmassar blir gjort i mange små enkeltsaker. Fylkesmannen i Rogaland ynskjer å bidra til meir gjenvinning av desse massane.

13.05.2020

Vegen mot nullutsleppsamfunnet- Klimakur 2030

Vi skal vera med å kutte over heile linja – smått og stort, lokalt, regionalt og nasjonalt, privat og offentleg. I vår uttale har me lagt stor vekt på område der Noreg og Rogaland kan gjere ein skilnad: Berekraftig arealbruk, energiproduksjon,  endring i forbruk, materialeffektivitet, maritime næringar og landbruk.

11.05.2020

Delta i folkeforskning om stillehavsøsters og vinn premie!

Takket være flinke og engasjerte folk har sommerkonkurransen om å finne stillehavsøsters blitt en stor suksess i de siste tre årene.   Vi ser at vi trenger enda mer kunnskap om hvor stillehavsøsters befinne seg i fylket vårt, og ønsker å invitere til mer folkeforskning. Fylkesmannen i Rogaland lanserer i år registrering av funn av stillehavsøsters i vår kartdatabase: temakart-rogaland.no. 

07.05.2020

Informasjon om søknader om midlertidig økt MTB pga koronasituasjonen

Søknader om midlertidig endring av MTB på lokalitetsnivå pga. koronasituasjonen skal sendes på eget søknadsskjema som ligger på Fiskeridirektoratets hjemmesider under korona-informasjon.  

07.05.2020

Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskadar på husdyr

Årets beitesesong er straks i gang. Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med namn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.

06.05.2020

Søknad frå Ecofiber Recycling AS om mottak og behandling av kasserte fritidsbåtar og avfall av glasfiber

Anlegget det er søkt om løyve til er plassert i Midgårdveien 22, Forus i Stavanger kommune.

05.05.2020

Avgrenset høring av forvaltningsplan for Lundarsøyla naturreservat

Forvaltningsplanen for Lundarsøyla naturreservat ligger nå ute til offentlig høring. Fristen for uttalelser er 09.06.2020. En forvaltningsplan skal sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi retningslinjer om bruk og brukerinteresser, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging og andre tiltak.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel