Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


18.10.2019

Søknad om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2019

Fristen for å søke erstatning for skadar på og/eller tap av husdyr er 1. november. Søknaden skal sendast gjennom Elektronisk søknadssenter. Oppdaterte besetningslister må følgje med søknaden

18.10.2019

Søknad om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2019

Fristen for å søke erstatning for skadar på og/eller tap av husdyr er 1. november. Søknaden skal sendast gjennom Elektronisk søknadssenter. Oppdaterte besetningslister må følgje med søknaden.

17.10.2019

Fagdag om naturbrann

Korleis kan kontrollert brenning av lyng og rydding av kratt ver med på å førebygge villbrannar?  Det blir invitert til fagdag om naturbrann på tvers av fagfelt.

17.10.2019

Endra løyve til tiltak i sjø Aibel AS Haugesund

Aibel AS på Risøy er gitt endra løyve til sprenging og mudring av massar i sjø eigedomen 39/27 i Haugesund kommune. Endringane omhandlar i hovudsak vilkår for bruk av siltgarn og disponering av mudringsmassar.

14.10.2019

Søknad om nytt løyve til Norsk Gjenvinning AS avd Stavanger

Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger har søkt om nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og farleg avfall. Søknaden gjeld anlegget i Midtgårdveien 28 i Stavanger kommune.

07.10.2019

Etterkunngjering av endra løyve til utfylling i sjø ved Knarholmen i Bokn

Knarholmen AS er gitt endra løyve til utfylling i sjø ved eigedomanen 11/327 og 11/328 i Bokn kommune. Endringa gjeld avbøtande tiltak etter graden av forureining er gjort kjent.

03.10.2019

Inviterer alle lokalpolitikarar til informasjonsmøte på nyåret

Møta blir arrangert regionvis i 2020. Dei nye kommunestyra har ennå ikkje konstituert seg, men fylkesmann Lone M. Solheim inviterer alt nå til tidleg dialog og godt samarbeid.

03.10.2019

Viktig melding om nedetid

Det blir vedlikehald av nettstaden og tenestene våre fredag 4. oktober kl. 16.00 – 24.00. Dei digitale tenestene våre blir utilgjengelege i denne perioden.

01.10.2019

Uttale om nasjonal ramme vindkraft på land: – Må vurdera om tolegrensa er nådd

To av dei 13 områda i forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land ligg i Rogaland. Ramma må korrigerast, og vera del av ein samla og overordna energistrategi. Store område må takast ut av ramma, meiner Fylkesmannen i Rogaland. 

30.09.2019

Liste over sakshandsamarar av plansaker

Alle avdelingar og embetsleiinga hos Fylkesmannen er involvert i arbeidet med å gje tidleg og tydeleg informasjon om nasjonale og viktige regionale interesser inn i kommunalt planarbeid.  Sakene vert fordelt på sakshandsamarar som er knytt til ulike avdelingar som samarbeider tett om ein samordna uttale som gjeld heile embetet sitt ansvar. Miljøvernavdelinga har eit særleg ansvar for å koordinere arbeidet internt. Tilsette med fagtilknytning til beredskap, landbruk og miljø er sakshandsamarar i plangruppa. Avdelingane våre innan helse/omsorg og utdanning bidrar med faglege innspel innan sine felt.   Uansett  kven du kontaktar i oversikten nedanfor, vil dei vise til den som har hovudansvar for saka hos oss.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel