Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


29.07.2020

Søknad om løyve til tiltak i sjø i Nordre Sundet, Eigersund kommune

Kystverket Nordland har søkt om løyve etter forureininglova og forureiningsforskrifta til sprenging, mudring og dumping i Nordre Sundet, Eigersund kommune. 

21.07.2020

Søknad om løyve til tiltak i sjø ved Kalstø i Karmøy kommune

Equinor ASA har søkt om løyve etter forureininglova og forureiningsforskrifta til utfylling i sjø ved eigedom 77/15, Kalstø i Karmøy kommune. 

09.07.2020

Tillatelse til sprenging i sjø ved Halsne, Helgøy, Eidssund og Fogn

Rogaland fylkeskommune er gitt tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø i Stavanger kommune. Tillatelsen omfatter sprenging av ca 1740 m3 steinmasser ved fire lokasjoner. De nye ferjene i midtsambandet i Ryfylkebassenget krever en minstedybde på 4,9 meter.

08.07.2020

Søknad om endra løyve for anlegget på Storøy

Geminor AS har søkt Fylkesmannen i Rogaland om endring av løyve etter forureiningslova for anlegget på Storøy i Karmøy kommune. Endringa gjeld å ta imot og mellomlagra ute ei auka mengde ukverna returtrevirke, ta imot og mellomlagra papir/papp og avfallsballar, samt å lasta om slam på anlegget.

06.07.2020

Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Lund kommune i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland gav 03.07.2020 tillatelse til felling av 1 ulv i Lund kommune. Tillatelsen gis etter en samlet vurdering av områdets betydning som beitemark og potensiale for framtidige skader dersom ulven går inn i Rogaland. Tillatelsen gjelder fra fredag 3. juni kl. 22.00 til fredag 17. juli kl. 12.00, 2020.  Det er knyttet vilkår til tillatelsen.

03.07.2020

Kunngjering av mellombels løyve til Aker Solutions AS avd. Egersund

Fylkesmannen har etter søknad gitt Aker Solutions AS avd. Egersund mellombels løyve etter forureiningslova til utslepp av vatn ved testing av produksjonsanlegg for servicevatn om bord på riggen Maersk Inspirer. Riggen ligg hjå Aker sitt anlegg ved Hovlandsveien på Eigerøy i Eigersund kommune.

01.07.2020

Løyve til mottak av farleg avfall Svaaheia Avfall AS

Fylkesmannen har gitt Svaaheia Avfall AS løyve til mottak av 1500m3 massar farleg avfall på tiltaksområde Jøssingfjord i Sokndal kommune.

29.06.2020

Ny regionalplan for Jæren er et godt utgangspunkt for å bygge tett og godt på Jæren, samtidig som me vernar om natur og landbruk

Fylkesmannen har gitt uttale til Regionalplan for Jæren 2050, fase 2. Fylkesmannen støtter hovudgrepa i planen, og meiner det er gjort eit grundig og godt planarbeid.

25.06.2020

Forus Energigjenvinning 2 AS søknad om løyve til å ta imot meir farleg avfall

Forus Energigjenvinning har i dag løyve til å brenne til sammen 3000 tonn/år av spesifiserte typer farlig avfall. Anlegget søkjer om å auke mengden til 4000 t/år. Samtidig vert det søkt om å få brenne fleire ulike typer farlig avfall og seie frå seg muligheten til å brenne brommerte flammehemmere.

25.06.2020

Oppsummering av Vipe-nar

Her kan du lese om tiltaka som blei presenterte under Fylkesmannen sitt webinar om vipa, mellom anna varmesøkande droner til lokalisering av lokalisere vipereir og "vipediskar" til  miljøvenleg gjødselspreiing. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel