Jordvern

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

I nasjonal jordvernstrategi har Stortinget fastsett eit mål om at den årlege omdisponeringa av dyrka jord må vere under 4000 dekar.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir


09.07.2020

Endelege tal for nedbygging av jordbruksareal i Rogaland i 2019

Endelege tal viser auka omdisponering av jordbruksareal i 2019 i forhold til tidlegare år. Det er derfor framleis naudsynt å ha fokus på jordvern i planlegginga.

17.06.2020

Webinar i plan- og byggesak til høsten

Fylkesmannen inviterer kommunene til webinar innenfor plan- og byggesak onsdag 23. september.

29.05.2020

KMDs avgjørelse for Sola kommuneplan - arealdel 2019-2035

Sola kommuneplan 2019 – 2035 ble vedtatt av kommunen 7. februar 2019, med fire uløste innsigelser. I midten av mai kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med sin avgjørelse i saken. To av innsigelsene fra Fylkesmannen ble ikke tatt til følge, en ble tatt til følge. Forsvaret sin innsigelse til manglende hensynssoner til skytefelt ble også tatt til følge.

07.04.2020

Detaljplanlegging av E39 mellom Bue og Ålgård har startet

Arbeidet med reguleringsplan for strekningen Bue-Ålgård er i gang. Det er mange verdier langs strekningen, derfor blir det mange vanskelige interesseavveininger i prosessen. Vi finner blant annet verdier knyttet til vassdrag, landbruk, kulturminner og naturressurser.

27.03.2020

Auka nedbygging av jordbruksareal i Rogaland i 2019

Førebelse tal for 2019 viser at det i Rogaland blei omdisponert om lag 580 dekar jordbruksareal gjennom plan. Dette viser ei auke sett i høve til det vi har registrert dei siste åra, samstundes er talet lågare enn gjennomsnittet for dei siste 10 åra på om lag 900 dekar.  

18.03.2020

Ny E 39 – medan vi ventar på sentral avgjerd

Dei mest krevjande arealplan-spørsmåla i Rogaland om dagen handlar om nye infrastrukturtiltak. Det er nå ei tid sidan vi gav vår uttale til kommunedelplan for ny E39 frå Lyngdal til Ålgård, og Statens vegvesen skal nå gi sitt råd til sentrale styresmakter.

30.09.2019

Nasjonal jordvernstrategi gav ekstra fart på jordvernarbeidet i Rogaland

Den reviderte nasjonale jordvernstrategien frå 2015 har sett fart på jordvernarbeidet i Rogaland. Jordvern er nå forankra i eigen regional strategi og plan, og får meir merksemd også i det kommunale planarbeidet. Det gir gode utsikter for jordvern i matfylket Rogaland.

02.09.2019

Nasjonal jordvernpris 2019 tildelt Randaberg kommune

Prisen blei i dag delt ut av landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Fylkesmannen i Rogaland nominerte Randaberg til prisen. 

22.08.2019

Kvitsøy- eit livskraftig øysamfunn

Kvitsøy har hatt revidert kommuneplan på høyring. Kvitsøy innehar mange unike verdiar, til dømes eit særeige landskap. Fylkesmannen har innvendingar til tiltak som vi meiner utfordrar Kvitsøy sin eigenart, til dømes omsynssone til hotell i strandsona.

23.07.2019

Skal 23 000 dekar jordbruksjord på Nord-Jæren gå til utbygging?

I samband med arbeidet med revisjon av Regionalplan Jæren kjem det fram at det er godkjend 23 000 dekar jordbruksjord til framtidig nedbygging. Målet må vere at ikkje alt dette blir bygd ut.

Fleire nyhende