Jordbruk


10.06.2020

Kor er det best å dyrke grønsaker?

Det er eit klart mål at bønder skal dyrke meir grønsaker. Nå har NIBIO utvikla nye kart som viser kor det er best å dyrke aktuelle slag av grønsaker i ulike delar av landet. Her finn vi fort at det er stort potensiale i Rogaland, sett både i høve til jordsmonn og klima.

03.06.2020

Fakta om jordbruksarealet i Rogaland

Viktigaste føresetnaden for matregionen Rogaland er matjorda. Kor mykje jord ligg i botn for ei årleg verdiskaping på 6,3 milliardar kroner, med 6 300 årsverk på primærleddet og 3 300 sysselsette i den landbruksbaserte industrien?

03.06.2020

Forskrift om nydyrking er endra

Forbod mot nydyrking av myr er dermed tredd i kraft. Kommunane kan under gitte vilkår dispensere frå forbodet.

27.05.2020

Nye krav til avstand frå vatn ved bruk av plantevernmiddel

Det blir innført differensierte avstandskrav til overflatevatn ved bruk av plantevernmiddel. Dette kan gje ei betre utnytting av jordbruksareal, utan at risikoen for vassforureining aukar.

19.05.2020

Uvisst korleis fruktåret blir

Våren har vore kald og i førre veke snødde det einskilde stader i Rogaland, men utsiktene framover er gode i følgje meteorologane. Det varme veret kjem no og først då vil vi sjå korleis frukthausten vert.

03.02.2020

Oppfølging av ulovleg nydyrking

Kommunen godkjenner nydyrking og kontrollerer at forskrift om nydyrking blir følgt opp. Av og til møter landbruksforvaltninga på tilfelle av ulovleg nydyrking. Her er eit forslag til korleis kommunen kan følgje opp slike saker.

11.12.2019

Velkomen til Landbrukskonferansen 2020

Olaug Bollestad kjem, gjer du? Olaug får godt selskap av administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli, generalsekretær i Norges Bondelag Sigrid Hjørnegård og fleire andre gode folk. 240 deltakarar var med på landbrukskonferansen 2019, så her blir det høve til å treffe både kjende og ukjende. Velkomen!

20.11.2019

Kurs i heilskapleg drifts- og gardsstyring 16.-18.januar

Gjennom to samlingar á tre dagar vil deltakarane lære å bruke driftsplanverktøyet Holistic Management for regenerativt landbruk og heilskapleg drifts-, økonomi- og  beiteplanlegging. Velkommen til kurs på Jæren januar og mars 2020.

30.10.2019

Gå ikkje glipp av Agrovisjon 2019

1.-3. november er det tid for Agrovisjon 2019. Her blir det utstillingar med landbruksmaskinar og reiskap, konferansar og ikkje minst tid til å møte andre i næringa.   

04.10.2019

Norske tomater har lågere klimaavtrykk enn importerte tomater

Trur du det er lite miljøvenleg å produsera tomatar i veksthus i Noreg? Det er faktisk heilt feil!

Flere nyheter