Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner, som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit), utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Erstatningsordninger og tilskudd

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

 

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Fylkesmannen om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Landbruksdirektoratet har egne sider der du som pelsdyrbonde kan finne informasjon om hvordan du søker om kompensasjon.

Vis mer


24.06.2020

Hva tenker melkebønder i Suldal om framtiden?

Halvparten av bøndene med båsfjøs planlegger å avvikle melkeproduksjonen innen 2034. Dette er dramatisk! I samme periode vil mange gårdsbruk og bønder stå overfor et eierskifte med tunge valg og mye usikkerhet.

16.04.2020

Betre tider for produksjon av storfe- og svinekjøt

I følgje prognosar for mars går det nå mot underskot på storfe- og svinekjøt. Underskotet blir truleg større enn det vi såg føre oss i starten av 2020. I ei tid med aukande prisar på kraftfôr er dette godt nytt for produsentane.

17.03.2020

Kommunar og vaktdistrikt kan søkje stimuleringstilskot for å sikre veterinærtenester – søknadsfrist 3. mai

Tilskotet skal bidra til å sikre tilfredstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell i næringssvake område.

05.03.2020

79 personar vil selje kumjølk-kvota i Rogaland

Staten skal kjøpe i overkant av 7 millionar liter mjølkekvote i Rogaland. 79 personar har meldt interesse for sal, og avsett oppkjøpsmengde er no fylt opp.

05.03.2020

Meir enn berre mjølk

I 2019 blei 35 prosent av mjølka i Rogaland produsert i distrikta. Kva blir resultata av pågåande oppkjøpsrunde for mjølkekvoter? Og kva skjer når vi ikkje lenger kan produsere mjølk i båsfjøs? Vi har spurt bøndene i Vindafjord og Suldal.

04.03.2020

Pelsdyr – viktig å få til gode prosessar saman med kvar enkelt farmar

Fylkesmannen skal forvalte kompensasjonsordninga for avvikling av pelsdyrhald i Noreg. Vi må møte folk med respekt og forståing for situasjonen dei er i.  

25.02.2020

Tidleg innsats mot DD gir resultat

Klauvsjukdommen Digital dermatitt aukar i omfang blant norske storfebesetningar. Rogalandsbønder er med i eit stort forskingsprosjekt som skal finne årsaker og smittemønster.

30.01.2020

Tid for å søkja tilskot til investeringar i organiserte beiteområde

Det er nå tid for å laga søknad om tilskot til investeringstiltak. Søknadsfristen er 15. mars 2020. Tiltak det kan søkjast tilskot til er til dømes sperregjerde, sanke-/skiljeanlegg, bruer og liknande.

13.12.2019

Kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhald

Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle nå kan søke om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg.   

12.11.2019

Endring i regelverket for regulering av griseproduksjon

Etter ein lang prosess med diskusjon om eingongspurker, har Landbruks- og matdepartementet endra husdyrkonsesjonsforskifta for å redusere bruk av denne produksjonsforma. Frå 1. januar 2020 skal smågrisproduksjonen regulerast både på tal innsette og på tal utrangerte avlspurker.

Flere nyheter