Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner, som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit), utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Erstatningsordninger og tilskudd

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

 

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Fylkesmannen om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Landbruksdirektoratet har egne sider der du som pelsdyrbonde kan finne informasjon om hvordan du søker om kompensasjon.

Vis mer


21.09.2020

Ny vurdering av erstatningar etter pålegg om nedslakting

Fylkesmannen må vurdere fem allereie utbetalte saker på nytt. Årsaka er nye føringar frå Landbruksdirektoratet for berekning av erstatning for hus, bygningar, innreiing etter offentlege pålegg om nedslakting. Dei nye føringane kan bety større erstatning for bøndene. 

08.09.2020

Husdyrkonsesjon, konsesjonsgrense og kontroll

Intensjonen med husdyrkonsesjonsregelverket er å legge til rette for spreidd husdyrproduksjon på fleire gardsbruk. Regelverket set grense for kor mange dyr som kan slaktast og utrangerast gjennom året, og kor mange dyr ein kan ha i produksjonen til ein kvar tid.

08.07.2020

Sal av mjølkekvotar, korleis gjekk det i Rogaland?

Det er godkjend 66 kvotesal i Rogaland av totalt kring 5,3 millionar liter mjølk. Det er 75 prosent av det som kunne seljast i oppkjøpsordninga.

08.07.2020

Stor optimisme blant melkebønder i Vindafjord

To tredjedeler av de med båsfjøs ønsker å bygge nytt fjøs i løpet av de neste 15 årene. Med en helt gjennomsnittlig melkekvote virker det som om budskapet om satsing på små og mellomstore bruk har nådd fram.

24.06.2020

Hva tenker melkebønder i Suldal om framtiden?

Halvparten av bøndene med båsfjøs planlegger å avvikle melkeproduksjonen innen 2034. Dette er dramatisk! I samme periode vil mange gårdsbruk og bønder stå overfor et eierskifte med tunge valg og mye usikkerhet.

16.04.2020

Betre tider for produksjon av storfe- og svinekjøt

I følgje prognosar for mars går det nå mot underskot på storfe- og svinekjøt. Underskotet blir truleg større enn det vi såg føre oss i starten av 2020. I ei tid med aukande prisar på kraftfôr er dette godt nytt for produsentane.

17.03.2020

Kommunar og vaktdistrikt kan søkje stimuleringstilskot for å sikre veterinærtenester – søknadsfrist 3. mai

Tilskotet skal bidra til å sikre tilfredstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell i næringssvake område.

05.03.2020

79 personar vil selje kumjølk-kvota i Rogaland

Staten skal kjøpe i overkant av 7 millionar liter mjølkekvote i Rogaland. 79 personar har meldt interesse for sal, og avsett oppkjøpsmengde er no fylt opp.

05.03.2020

Meir enn berre mjølk

I 2019 blei 35 prosent av mjølka i Rogaland produsert i distrikta. Kva blir resultata av pågåande oppkjøpsrunde for mjølkekvoter? Og kva skjer når vi ikkje lenger kan produsere mjølk i båsfjøs? Vi har spurt bøndene i Vindafjord og Suldal.

04.03.2020

Pelsdyr – viktig å få til gode prosessar saman med kvar enkelt farmar

Fylkesmannen skal forvalte kompensasjonsordninga for avvikling av pelsdyrhald i Noreg. Vi må møte folk med respekt og forståing for situasjonen dei er i.  

Flere nyheter