Landbruksforvaltning

Her blir det lagt ut informsjon som er retta mot kommunal landbruksforvaltning.


01.07.2020

Oppdatert kompetanseplan for kommunal landbruksforvaltning

Komptetanseplan for hausten 2020 er oppdatert. Her er oversikt over kva slags kurs, møte og samlingar Fylkesmannen tilbyr kommunal landbruksforvaltning. 

28.05.2020

Ny rettleiar om spreidd utbygging i LNFR-område

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) har laga ein ny rettleiar om spreidd utbygging, med mål om betre styring av byggetiltak i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde (LNFR-område).

13.05.2020

Klimakur 2030 – landbruk ein del av løysinga

Vi må klare å nå måla om kutt i utslepp av klimagassar og framleis ha eit aktivt landbruk i matfylket Rogaland, det kjem fram av vår uttale til Klimakur 2030. Vi legg særleg vekt på tiltak som vil vidareutvikle berekraftig landbruk utan å svekke sjølvforsyningsgraden.

29.04.2020

Kva nå når Wenche Knudsen sluttar?

Vi går mot eit tidskille her på Landbruksavdelinga. Vår alltid blide Wenche trer inn i pensjonslivet frå 1. mai, og blir ikkje lenger å sjå på kontoret. Etter 49 år har hu blitt ein bauta i landbruksforvaltinga, og har vore med på ei utroleg tidsreise frå skrivemaskin utan rettetast der menn hadde kvinnelege sekretærar, til vår digitale nåtid der sjefen koker kaffi. Vi takkar for fine år og ønskjer Wenche alt godt som pensjonist.

24.03.2020

Hjelp til gode vurderingar etter naturmangfaldlova

Kommunane tek mange avgjerder som påverkar naturmangfaldet. Til hjelp i saksbehandlinga har Miljødirektoratet utvikla nettkurs. Kursa er gratis og tek ca 1,5 time å gjennomføre.

02.01.2020

Store verdiar i utmarka!

Rapporten «Arealregnskap for utmark - Arealstatistikk for Rogaland» frå desember 2019 gir oss mykje god kunnskap om utmarksressursane i Rogaland. 

04.12.2019

Kurs og arrangement 2020

Her finn du ein samla oversikt over samlingar, kurs og foredrag som Fylkesmannen i Rogaland arrangerer for landbruksforvaltinga i kommunane i 2020. 

03.12.2019

Stort oppmøte og engasjement på dialogmøte med kommunane

Kommunane må i større grad tenke berekraft, biomangfald og klima, sett opp mot bonden sitt eige behov. Dette var eitt av fleire tema som blei diskutert då landbruksforvaltninga i Rogaland var samla til dialogmøte.  

05.11.2019

Velkomen til studietur om grøn omsorg og Inn på tunet

Inn på tunet Rogaland, i samarbeid med Fylkesmannen, arrangerer studietur mandag 18. november. Turen går til Tryggvi Islandshestegård og Røyrvik Aktivitetsgard på Ganddal/ Kverneland i Sandnes kommune.

21.10.2019

Fint besøk til Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland har lagt til rette for ein fagtur for Landbrukspolitisk avdeling i landbruks- og matdepartementet (LMD) den 22. og 23.oktober.  Dei får ei brei innføring i det som rører seg innan landbruks- og matmiljøet i Rogaland.

Flere nyheter