Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


31.03.2020

Over 1,2 milliardar kroner til landbruket i Rogaland

I slutten av februar fekk alle landbruksføretak utbetalt produksjons- og avløysartilskotet for 2019.

25.03.2020

29. mars er siste frist for å endre opplysningar i søknad om produksjonstilskot

Du kan endre opplysningar i innlevert søknad om produksjonstilskot innan 29. mars. Gløymte du søknadsfristen, så kan du fram til 29. mars levere inn søknad. Vær merksam på at søknadar levert etter 15. mars blir redusert med 1000 kr per dag.

20.03.2020

Nye retningsliner for praktisering av dispensasjon frå søknadsfristen ved søknad om produksjonstilskot i perioden 2017-2019

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at søknadsfristane skal praktiserast meir fleksibelt i perioden frå nytt elektronisk søknadssystem blei teke i bruk i 2017 og fram til ny varslingsteneste kom på plass i 2020.

18.03.2020

Tilskot til avløysing ved sjukdom i koronasituasjonen

Landbruksdirektoratet vurderer forløpande om tilskot til avløysing og landbruksvikar må tilpassast koronasituasjonen. Fylkesmannen skal formidle vidare aktuelle spørsmål og problemstillingar, og vil ha kontakt med mellom anna avløysarlaga.

09.03.2020

Frå 1. mars kan du søkje om produksjonstilskot

Fristen for å søkje om produksjonstilskot er 15. mars. Søknadssystemet opnar for registrering 1. mars. Vi tilrår at du søkjer i god tid før fristen.

25.02.2020

Trur du utbetalinga av produksjons- og avløysartilskot kan vere feil?

Dersom du meiner det kan vere feil i utbetalinga av produksjons- og avløysartilskot, kan du klage. Fristen for å klage er 3 veker frå du mottok vedtaksbrevet.

25.02.2020

Produksjons- og avløysartilskot for 2019 er utbetalt

I veke 8 blei det utbetalt totalt 1,2 milliardar kroner til 4058 landbruksføretak i Rogaland.

06.01.2020

Frist for etterregistrering er 10. januar

Dersom du har søkt om produksjonstilskot i jordbruket eller tilskot til avløysing ved ferie og fritid i oktober 2019, kan du etterregistrere nokre opplysningar.

30.10.2019

31. oktober er frist for å søkje erstatning ved avlingssvikt

31. oktober er siste frist for å søkje erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon og ved svikt i honningproduksjon. Det må vere klimatiske årsaker til avlingssvikten.

10.10.2019

Hugs søknadsfristen 15. oktober

Dette er fristen for å levere andre del av søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2019. Både planteprodusentar og husdyrprodusentar kan levere søknad i oktober.

Flere nyheter