Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


30.10.2019

31. oktober er frist for å søkje erstatning ved avlingssvikt

31. oktober er siste frist for å søkje erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon og ved svikt i honningproduksjon. Det må vere klimatiske årsaker til avlingssvikten.

10.10.2019

Hugs søknadsfristen 15. oktober

Dette er fristen for å levere andre del av søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2019. Både planteprodusentar og husdyrprodusentar kan levere søknad i oktober.

03.05.2019

Dårleg dyrevelferd gir trekk i tilskotet

På gardsbruk der det er funne alvorlege brot på regelverket for dyrevelferd i dyrehaldet, trekk landbruksforvaltninga i produksjonstilskotet til føretaket.

25.04.2019

Få bønder fekk trekk i produksjonstilskotet i 2018

I slutten av februar fekk alle landbruksføretak utbetalt produksjons- og avløysartilskotet for 2018. 143 føretak i Rogaland har fått eit eller fleire trekk i tilskotet av ulike årsaker.

13.03.2019

Hugs søknadsfrist 15. mars!

Det er fristen for å søkje om produksjontilskot i jordbruket for del 1 av søknaden for 2019. Det er tal dyr per 1. mars som skal førast opp i søknaden.

01.03.2019

Søk produksjonstilskot innan 15. mars

Søknaden kan sendast inn frå og med 1. mars 2019. Du kan søkje på dei dyra du disponerer på teljedatoen 1. mars.

11.01.2019

Viktige endringar i regelverket – tidlegpensjon for jordbrukarar

Det har skjedd fleire sentrale endringar i regelverket. Mellom anna kan bønder no få utbetalt tidlegpensjon samtidig med at dei får uføretrygd, arbeidsavklaringspengar, gjenlevendepensjon, dagpengar eller avtalefesta pensjon frå NAV.

07.01.2019

Etterregistrering - frist 10. januar 2019

Innan 10. januar kan søkjar etterregistrere enkelte opplysningar i søknad om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2018.

28.12.2018

Produksjons- og avløysartilskot blir utbetalt i februar

I 2018 er det 4160 føretak i Rogaland som har søkt om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket. Det er ein nedgang på 35 føretak eller 0,8 % samanlikna med 2017.  

10.10.2018

Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2018 – endra praktisering av søknadsfristen

Fristen for å søkje produksjons- og avløysartilskot er forlenga fram til og med 29. oktober 2018. Dette gjeld også dei som var for seint ute med søknad innan fristen 15. mars, då det i år er opna for at dei no kan levere søknad innan 29. oktober.

Flere nyheter