Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan.

Vis mer


13.01.2020

Statsvitskapstudent med hjarte for landbruk

Josefine Gjøvik Michelsen skal kaste lys over forbrukarpreferansar for økologisk mat i Rogaland.

06.08.2019

Snart tid for Økouka

Rogaland tek ein liten tjuvstart på Økouka og startar med politisk debatt med grønn profil 22. august. Seinare i haust kjem mellom anna temakveld om insekt og bier. Vi rår interesserte om å følge med på Økouka Rogaland.    

06.09.2018

Kom deg ut på ØKOUKA 22.-30.september!

Ei feiring av norsk økologisk mat med fokus på råvarer, kunnskap og inspirasjon. Mange spennande arrangement – noko passar også for deg!

01.08.2018

Driv du økologisk landbruk og har lite grovfôr?

Mange bønder opplever lågare avlingar enn vanleg i år grunna tørke og venter spent på om veret legg til rette for ein god 3. slått. Debio opplyser på sin nettstad om alternativ om du ikkje har tilstrekkeleg med økologisk godkjent grovfôr.

28.05.2018

Jordbruksoppgjeret og økologisk landbruk

Tilskotssatsar for nokre produksjonar kjem til å auke. Det blir gitt tilskot for 1.års karens-areal. Midlar for utviklingstiltak innan økologisk er uforandra. 

14.03.2018

Fagstoff- dyrking av økologiske grønsaker og poteter

Nyttige dyrkingsrettleiarar tilgjengeleg på nett!

08.02.2018

Økologisk landbruk i medvind

Utviklinga av tal bruk med økologisk produksjon er etter mange års stagnasjon positiv. Denne nyhenda blei godt motteken av deltakarane på fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 2. -3. februar. Her kan du finne presentasjonane som blei brukt.

22.11.2017

Spennande fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 2-3. februar 2018

Ikkje gå glipp av fag- og inspirasjonssamlinga på Rennesøy. Samlinga er ein møtestad for bønder med eller utan økologisk produksjon, rådgjeving, tilsette i kommunane og alle andre som er interesserte i økologisk landbruk.

03.10.2017

Vel økologisk mat for miljøet

Nordmenn kjøper økologisk fordi de meiner det er meir miljøvennleg og gir betre dyrevelferd enn konvensjonell produsert mat.

12.09.2017

God for jord - god for avling

Jordfruktbarheit og jordlivet er avgjerande for plantevekst og gode avlingar. På fagdagen 28.sept er dette eit sentralt tema.

Flere nyheter