Jordbruk


14.11.2016

Fylkesmannen gratulerer Ingve B. Berntsen frå Hå som Årets unge bonde 2016

Berntsen fekk overrekt prisen av Landbruks- og matminister Jon Georg Dale under Ung bonde- samlinga i Oslo 12. november. - Ein spannande ung bonde som satsar litt utanfor den tradisjonelle boksen. Berntsen er ein del av eit godt og livskraftig jordbruk i Hå. Landbruksdirektøren i Rogaland gratulerer Berntsen med velfortent pris. 

26.10.2016

Agrovisjon brakar laus på fredag

Utstillinga i år er Agrovisjon si største med heile 20 000m2 utstillingsareal. Under Agrovisjon vil det vere livdyrauksjon, ponnyridning og faglege arrangement. Til konferansen kjem mellom anna leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og administrerande direktør i Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen.

04.08.2016

Bøndene tar imot flyktningar

Nesten alle kommunane i Noreg har no sagt seg viljuge til å ta i mot flyktningar og medverke til busetting og integrering. Norskopplæringa blir særs viktig, og det blir oppmoda til at denne opplæringa i større grad må skje på arbeidsplassar og stader som vil opplevast relevante for deltakarane.

30.06.2016

Auka verdiskaping i landbruket i Rogaland

At landbruket i Rogaland er ei av dei viktigaste næringane i fylket er ikkje noko nytt, men at sektoren har halde posisjonen i ein periode kor «alt anna» nærast har hatt eksponensiell vekst, er meir enn godt levert. Samla verdiskaping frå jordbruk, skogbruk, tilleggsnæring og den landbruksbaserte industrien som er avhengig av landbruket var 5,6 milliadar kr i 2014.

17.06.2016

Avlingsskadeerstatning krev at skaden blir meldt frå tidleg

Vekstsesongen i Rogaland har starta godt for alle vekstar. Så langt er det lite som tyder på avlingsskader. Vi vil likevel minne om vilkåra for erstatningsordninga for klimabetinga skader. For å få erstatning er det eit absolutt krav om at du må gje melding til kommunen straks du blir klar over at ein klimabetinga skade har skjedd, eller vil oppstå.

14.06.2016

Fagdag om plansiloar

Måndag 20. juni blir det fagdag om plansiloar på Jæren. Silosaft på avvegar vil raskt føre til problem i vassdraga. Målet med dagen er å sjå på gode løysningar for handtering av pressaft, regnvatn og logistikk rundt anlegga.

22.02.2016

Nye Jæren kommune kan bli Noregs største jordbrukskommune

Jordbrukskommunane Klepp, Time og Hå er i god dialog om å danne nye Jæren kommune. 21. januar blei det signert intensjonsavtale som skal vere grunnlag for folkeavrøysting i april. Dersom folket seier ja vil vi få Noregs desidert største jordbrukskommune.

08.02.2016

Plantesjukdom påvist i tormatproduksjon i Rogaland

Det er påvist Tomato chloritic dwarf viroid (TCDVd) i eit tomatgartneri i Rogaland. Mattilsynet har gitt pålegg om ulike tiltak for i hindre spreiing av viroiden. Mellom anna må alle plantene i veksthuset destruerast. Det er ikkje farleg å ete tomatar frå desse plantane.

26.01.2016

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møtte landbruksungdommen

Statsråd Jon Georg Dale vitja Jæren måndag 25.januar.

21.12.2015

Nye hjelpemiddel for vedlikehald av arealkartet AR5

NIBIO har laga eit nytt datasett som skal gjere det enklare å registrere endringar i arealressurskartet AR5.