Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


13.07.2020

Sjøauren treng hjelp

Det står ikkje bra til med sjøaurebestandane i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil no samarbeide med lag og foreiningar om ei omfattande kartlegging av leveområda til sjøauren. 

06.07.2020

Søknad om løyve til biogass-produksjon i Hustadvika

Hustadvika Biokraft AS søker om løyve etter forureiningslova til å produsere biogass i Hustadvika kommune - søknadsprosessen er satt på vent.

03.07.2020

Søknad om løyve til avfallsaktivitetar for Bingsa Gjenvinning AS i Ålesund

Bingsa Gjenvinning AS har eit løyve etter forureiningslova som omfattar mottak, mellomlagring og behandling av ulike typar ordinært avfall og mottak og mellomlagring av farleg avfall.

02.07.2020

Hofseth Aqua AS får endring av løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har den 02.07.2020 endra mellombels løyve etter forureiningslova til Hofseth Aqua AS.

02.07.2020

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS søkjer om løyve til biogassanlegg på Melsgjerdet i Ørsta kommune

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR) søkjer om løyve etter forureiningslova til å etablere biogassanlegg på Melsgjerdet industriområde.

01.07.2020

Høyring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet foreslår omfattande endringar i forslag til nye forskrifter.

01.07.2020

Grenseendring Todalsøran naturreservat

Todalsøran i Surnadal vart verna i 2002 for å ta vare på eit viktig elveoslandskap. Miljødirektoratet har endra verneforskrifta med heimel i naturmangfaldlova § 77. Endringane gjeld eigedomsoversikta i forskrifta og grensene for reservatet.

30.06.2020

Kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal

Kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal er ferdigstilt etter høyringsrunden. Planen omhandlar utsettingar av anadrom laksefisk og innlandsfisk i regulerte vassdrag.

24.06.2020

Nyheitsbrev om plan for Fylkesmannen og fylkeskommunen - juni 2020

Fylkesmannen og Fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak, til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som var omtala i nyheitsbrevet for juni.

24.06.2020

Hofseth Aqua AS får løyve til oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har den 18.06.2020 gitt løyve etter forureiningslova til Hofseth Aqua AS.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel