Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


08.08.2019

Har du slept fri ein hagerømling?

Du må passe godt på hageplantane dine. Nokre av dei kan stå på lista over planter det er forbode å innføre, omsette og sette ut. Ikkje la desse plantane stikke av frå din hage!

08.08.2019

Tilråding om vern av fire skogområde

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i samarbeid med Allskog hatt verneplanprosessar på fire skogområde gjennom ordninga frivillig vern. Sjeldan og trua natur er tilbydt vern av grunneigarar som mottek ei erstatning for tapt skogsdriftsinntekt av trevirke. I juni sendte Fylkesmannen tilråding om tre nye områder, samt utviding av eit eksisterande naturreservat, til Miljødirektoratet.

06.08.2019

Funn av korallar i nærleiken til oppdrettsanlegg

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har pålagt 4 oppdrettarar å kartleggje moglege førekomstar av korall i nærleiken til anlegga deira.

06.08.2019

Korallar i Møre og Romsdal

I media høyrer vi ofte om dei fargerike tropiske korallreva på grunt vatn. Dei siste åra har vi høyrt meir om at vi har korallar på djupt vatn på sokkelen utafor Norskekysten. At vi óg har korallar inne i fjordane våre er det sjeldnare vi høyrer om. Men dei er der!

01.08.2019

Statkraft Energi AS søkjer om mellombels løyve til utslepp

Statkraft Energi AS skal utvide kanalen og tunnelen for transport av flaumvatn ved Follsjødammen mellom kommunane Surnadal og Rindal.

15.07.2019

SSR - Søknad om mottak av EE-avfall og farleg avfall

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk søkjer om løyve etter forureiningslova til mottak av EE-avfall og farleg avfall frå næringskundar på anlegget sitt.

08.07.2019

Søknad om utfylling i Skodje kommune

Veri Eiendom AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen 31/71 ved Sjukestranda.

05.07.2019

Framlegg til grenseendring i Todalsøran naturreservat, Surnadal kommune

Endringa medfører at naturreservatet vert redusert med om lag 2,5 dekar.

04.07.2019

Søknad om utfylling i sjø i Herøy kommune

Hans Remøy søkjer om løyve etter forureiningslova til å fylle ut med massar i sjø ved Flusund brygge, gnr. 27 bnr. 2, i Herøy kommune.

04.07.2019

Søknad om mudring ved Leira i Aure kommune

Asbjørn Leren søkjer om løyve til å mudre ved ei kai ved eigedomen 216/94.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel