Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


27.05.2020

Framlegg om utviding og namneendring av Hisdalen naturreservat - høyring

Fylkesmannen høyrer med dette framlegg om utviding og namneendring av Hisdalen naturreservat i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 43.

20.05.2020

Søknad om løyve til utfylling ved Port Arthur i Kristiansund

KBBL Mino AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling med om lag 5 000 m3 sprengstein over eit areal på om lag 5 000 m2.

13.05.2020

Oppsummering av høyringsinnspel på oppstartsmelding for marint vern Giske

Det kom inn 13 høyringsinnspel på oppstartsmeldinga. Innspela kan lastast ned og lesast frå denne sida.

13.05.2020

Oppstartsmelding arbeid med marint vern i Giske

Fylkesmannen melder med dette oppstart av arbeidet med marint vern i Giske kommune i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 42.

13.05.2020

Oppstart marint vern - Griphølen og Remman

Melding om oppstart og høyring av utgreiingsprogram for marin verneplan for Griphølen og Remman - Kristiansund og Smøla kommunar

12.05.2020

Søknadar om mellombels auka MTB på lokalitetsnivå grunna korona

Søknadar om mellombels endring av MTB på lokalitetsnivå grunna koronasituasjonen skal sendast på eige søknadsskjema.

06.05.2020

Registrer sjølaksefisket innan 1. juni 2020

Det er registreringsplikt for alle som skal fiske i sjøen etter laks med fastståande reiskap. Registreringa finn stad direkte i Lakseregisteret - Sjølaksefiske: https://sjolaksefiske.fylkesmannen.no/. Innlogging skjer via ID-porten. Registeret har òg betalingsløysing for fiskaravgifta.

23.04.2020

Kommunane kan søke støtte til kommunedelplan for naturmangfald

Ordninga med støtte til utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfald videreførast. Søknadsfrist er 6. mai.

23.04.2020

Vern av 5 nye skogområde - høyring

Fylkesmannen høyrer med dette framlegg om vern av naturreservat i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 43.

16.04.2020

Søknad om utfylling ved Sjøfronten 2 i Molde

Hammerø & Storvik Prosjekt AS/Molde kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til å fylle ut for å etablere erosjonssikring utanfor eigedomen 24/933.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel