Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


07.09.2018

Søknad om mudring og utfylling ved Sjøholt

Ørskog småbåtlag søkjer om løyve til tiltak i småbåthamna.


06.09.2018

Lisensfelling av jerv 2018/2019

Det kan fellast inntil 3 jervar i Møre og Romsdal i haust og vinter. Lisensfellinga startar 10. september.


03.09.2018

Ingen lisensfelling av bjørn i 2018

Miljødirektoratet har fatta vedtak om ei kvote på to bjørnar for lisensfelling av bjørn i region 6 hausten 2018. Kvoten er tildelt i Trøndelag. Det er dermed ikkje opna for lisensfelling av bjørn i Møre og Romsdal i  år. 


11.07.2018

Handlingsplan mot framande planteartar

Fylkesmannen har utarbeidd ein handlingsplan mot framande, skadelege planteartar. Planen skildrar problematikken rundt framande planteartar, og kva føringar og regelverk vi har å halde oss til. Handlingsplanen sitt hovudmål er å hindre spreiing av framande planteartar.


10.07.2018

Reglar om fiske etter laks og sjøaure ved utløp av vassdrag (munnings- fredingssone)

Etter forskriftsendring i 2017 er det forbode å fiske etter laks og sjøaure frå båt i perioden frå og med 15. april til og med 30. september i munningsfredingssoner i Møre og Romsdal.


04.07.2018

Hagerømlingar

Framande, skadelege planteartar er ein viktig årsak til tap av naturmangfald i norsk natur. Mange av desse plantane er "rømlingar" frå hagane våre, derfor blir dei ofte kalla hagerømlingar.

Artane blir lett spreidde til nye område, og når ein skal fjerne dei ifrå eigen hage, er det viktig å passe på at dei ikkje ender opp hos naboen eller i naturen.


04.07.2018

Søknad om løyve til å brenne impregnert trevirke og avfall med ftalater ved Tafjord Kraftvarme AS

Tafjord Kraftvarme AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å sluttbehandle to fraksjonar med farleg avfall i forbrenningsomnen på Grautneset i Ålesund kommune.


04.07.2018

Søknad om løyve til gjenvinning og omlasting av avfall på Nøsa i Haram

ÅRIM - Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS søkjer om løyve etter forureiningslova til mottak og mellomlagring av hushaldningsavfall, farleg avfall og EE-avfall, sortering og omlasting av næringsavfall inkludert omlasting av matavfall på Nøsa miljøstasjon i Haram kommune.


04.07.2018

Endra løyve til Volda Maskin AS i Ørsta

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 02.07.18 gjort endringar i løyvet til Volda Maskin AS sin aktivitet i Gråssmyra i Ørsta kommune.


24.06.2018

Søknad om løyve til auka utslepp frå Ørsta/Volda lufthamn, Hovden i Ørsta

Avinor AS søkjer om endra løyve til utslepp av kjemikaliar frå lufthamna i Ørsta kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel