Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


26.10.2020

No er grundig reinhald av vegar ekstra viktig

Luftforureining har mange skadelege effektar på helsa vår. Om ein reduserer mengda støv i lufta, vil det bidra til mindre luftvegsinfeksjonar.


05.12.2019

Nettkurs i Grunnforurensningsdatabasen for kommunane

Fylkesmannen i Nordland har nyleg arrangert eit webinar/nettkurs for kommunane i bruk av databasen Grunnforurensning. Vi oppmodar alle kommunane i Møre og Romsdal til å få med seg kurset! Kurset vil vere tilgjengeleg på nettet fram til 19. desember 2019.


29.05.2019

Endring i løyve til farleg avfall for Vakumentreprenøren AS i Kristiansund

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 23.05.19 gjort endringar i vilkår i løyve til Vakumentreprenøren AS i Sødalen i Kristiansund kommune.


10.04.2019

Presentasjonar frå fagdagen om forureining for kommunane hausten 2018

Hausten 2018 arrangerte Fylkesmannen ein fagdag i samband med Avfallsforum sin haustkonferanse på Scandic Parken hotell i Ålesund. Her kan du laste ned presentasjonane frå samlinga.


04.02.2019

Forbod mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygningar

Frå 2020 vil det vere forbod omt å bruke mineralolje til oppvarming av bygningar. Nokre unntak blir det framleis, men for dei aller fleste vil tida no vere inne til å gå over til anna oppvarming. Det finst framleis støtteordningar å søkje på!


05.12.2018

Næringsmiddelaksjonen 2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i haust delteke i ein landsomfattande aksjon retta mot næringsmiddelindustri.


17.10.2018

Fylkesmannen fører tilsyn hos landbaserte oppdrettsanlegg

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i 2018 kontrollert 12 landbaserte oppdrettsanlegg (av totalt 30 i fylket). Hensikta med kontrollane er å sjå til at krav i forureiningslova med tilhøyrande forskrifter og løyve vert etterlevd.


15.06.2018

Energi fra Nyhamna til nytt landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy

Fylkesmannen ber Miljødirektoratet sammen med aktuelle myndigheter og næringa om å vurdere muligheten for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution AS sitt planlagte anlegg ved Indre Harøy.


03.05.2018

Forsøpling og open brenning - tilsyn med kommunane

Fylkesmannen har ført tilsyn med kommunane som miljøvernmyndigheit når det gjeld forsøpling og open brenning. Tilsynet omfatta alle kommunane i Møre og Romsdal. Resultata viser at mange kommunar manglar tilstrekkeleg kartlegging av ulovleg avfallshandtering i kommunen. I tillegg manglar dei gjerne mål og handlingsplan for dette fagfeltet. Forsøpling er eit viktig satsingsområde i 2018, seier fylkesmann Lodve Solholm.


12.04.2018

Tilsyn med lokal luftkvalitet i kommunane

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med kommunar når det gjeld lokal luftkvalitet. Kommunane er forureiningsmyndigheit på dette feltet, og Fylkesmannen har ført tilsyn med utøvinga av myndigheit. I Møre og Romsdal blei det gjennomført 3 tilsyn, og dei tre kommunane arbeider med oppfølging av funna i tilsyna.