Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


05.12.2019

Nettkurs i Grunnforurensningsdatabasen for kommunane

Fylkesmannen i Nordland har nyleg arrangert eit webinar/nettkurs for kommunane i bruk av databasen Grunnforurensning. Vi oppmodar alle kommunane i Møre og Romsdal til å få med seg kurset! Kurset vil vere tilgjengeleg på nettet fram til 19. desember 2019.

29.05.2019

Endring i løyve til farleg avfall for Vakumentreprenøren AS i Kristiansund

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 23.05.19 gjort endringar i vilkår i løyve til Vakumentreprenøren AS i Sødalen i Kristiansund kommune.

10.04.2019

Presentasjonar frå fagdagen om forureining for kommunane hausten 2018

Hausten 2018 arrangerte Fylkesmannen ein fagdag i samband med Avfallsforum sin haustkonferanse på Scandic Parken hotell i Ålesund. Her kan du laste ned presentasjonane frå samlinga.

04.02.2019

Forbod mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygningar

Frå 2020 vil det vere forbod omt å bruke mineralolje til oppvarming av bygningar. Nokre unntak blir det framleis, men for dei aller fleste vil tida no vere inne til å gå over til anna oppvarming. Det finst framleis støtteordningar å søkje på!

05.12.2018

Næringsmiddelaksjonen 2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i haust delteke i ein landsomfattande aksjon retta mot næringsmiddelindustri.

17.10.2018

Fylkesmannen fører tilsyn hos landbaserte oppdrettsanlegg

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i 2018 kontrollert 12 landbaserte oppdrettsanlegg (av totalt 30 i fylket). Hensikta med kontrollane er å sjå til at krav i forureiningslova med tilhøyrande forskrifter og løyve vert etterlevd.

15.06.2018

Energi fra Nyhamna til nytt landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy

Fylkesmannen ber Miljødirektoratet sammen med aktuelle myndigheter og næringa om å vurdere muligheten for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution AS sitt planlagte anlegg ved Indre Harøy.

03.05.2018

Forsøpling og open brenning - tilsyn med kommunane

Fylkesmannen har ført tilsyn med kommunane som miljøvernmyndigheit når det gjeld forsøpling og open brenning. Tilsynet omfatta alle kommunane i Møre og Romsdal. Resultata viser at mange kommunar manglar tilstrekkeleg kartlegging av ulovleg avfallshandtering i kommunen. I tillegg manglar dei gjerne mål og handlingsplan for dette fagfeltet. Forsøpling er eit viktig satsingsområde i 2018, seier fylkesmann Lodve Solholm.

12.04.2018

Tilsyn med lokal luftkvalitet i kommunane

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med kommunar når det gjeld lokal luftkvalitet. Kommunane er forureiningsmyndigheit på dette feltet, og Fylkesmannen har ført tilsyn med utøvinga av myndigheit. I Møre og Romsdal blei det gjennomført 3 tilsyn, og dei tre kommunane arbeider med oppfølging av funna i tilsyna.

23.02.2018

Midlertidig tillatelse til utslipp av spylevann

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir Ålesund kommune midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til å slippe ut spylevann fra Vasstrandlia vannbehandlingsanlegg til Årsetelva.

Fleire nyhende