Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


22.09.2020

Søknad om utfylling mellom Lepsøya og Lausundholmen

Møre og Romsdal fylkeskommune søkjer om løyve etter forureiningslova til å fylle ut i sjø med mellom 30 000 og 150 000 m3 massar frå tunnelarbeid for å bygge ut område regulert til industri.

15.09.2020

Nye reglar for åtejakt og båsfangst av jerv

Det er no tillate med fast montert kunstig lys på jerveåte, og bruk av viltkamera kombinert med fellevarslar kan erstatte fysisk tilsyn av jervebås.

09.09.2020

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2020-2021

Det kan fellast inntil 7 jervar i Møre og Romsdal i lisensfellinga som startar 10. september.

07.09.2020

Søknad om mudring og dumping ved Hasløya, Averøy kommune

Hordafor AS søkjer om løyve til å mudre om lag 434 m3 massar ved eigedomen 85/34 og dumpe dei ved ein nærare angitt lokalitet i Hasløysundet.

03.09.2020

Søknad om utfylling ved Vestavika industriområde, Hustadvika

Hustadvika kommune søkjer om løyve til utfylling i sjø i eit område ved Indre Harøya/Vestadvika.

13.07.2020

Sjøauren treng hjelp

Det står ikkje bra til med sjøaurebestandane i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil no samarbeide med lag og foreiningar om ei omfattande kartlegging av leveområda til sjøauren. 

06.07.2020

Søknad om løyve til biogass-produksjon i Hustadvika

Hustadvika Biokraft AS søker om løyve etter forureiningslova til å produsere biogass i Hustadvika kommune - søknadsprosessen er satt på vent.

03.07.2020

Søknad om løyve til avfallsaktivitetar for Bingsa Gjenvinning AS i Ålesund

Bingsa Gjenvinning AS har eit løyve etter forureiningslova som omfattar mottak, mellomlagring og behandling av ulike typar ordinært avfall og mottak og mellomlagring av farleg avfall.

02.07.2020

Hofseth Aqua AS får endring av løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har den 02.07.2020 endra mellombels løyve etter forureiningslova til Hofseth Aqua AS.

02.07.2020

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS søkjer om løyve til biogassanlegg på Melsgjerdet i Ørsta kommune

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR) søkjer om løyve etter forureiningslova til å etablere biogassanlegg på Melsgjerdet industriområde.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel