Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


11.12.2019

Kystverket søkjer om løyve til tiltak i Hjertøysundet

Ved sprenging og mudring skal djupna aukast på to forskjellige plassar i sundet. Hensikta er å gjere det lettare for ferjene og andre båtar som ferdast i området.

09.12.2019

Verdfulle skogområde verna i Møre og Romsdal

Regjeringa har i Statsråd 06.12.2019 oppretta tre nye skogreservat, samt utvida eit eksisterande verneområde i fylket vårt. Alle vernevedtaka kjem etter at grunneigarane tilbydde skogen for frivillig vern. Dette er eit viktig tiltak for å ta vare på naturmangfaldet i skogsnaturen vår.

09.12.2019

Lisensfelling av ulv 2019/2020

Rovviltnemnda i region 6 har opna for felling av inntil tre ulvar i Midt-Norge vinteren 2019/2020. Lisensfellingsperioden er 1. desember 2019 til 31. mai 2020.

06.12.2019

Søknadar om løyve til Mekvik Maskin AS og Veidekke Industri AS i Kristiansund kommune

Mekvik Maskin AS og Veidekke Industri AS søkjer om løyve etter forureiningslova.

05.12.2019

Nettkurs i Grunnforurensningsdatabasen for kommunane

Fylkesmannen i Nordland har nyleg arrangert eit webinar/nettkurs for kommunane i bruk av databasen Grunnforurensning. Vi oppmodar alle kommunane i Møre og Romsdal til å få med seg kurset! Kurset vil vere tilgjengeleg på nettet fram til 19. desember 2019.

29.11.2019

Tilskot til klimatilpassing

Kommunar og fylkeskommuner kan søke om statlig støtte til kunnskapsheving på klimatilpassing. Det er satt av 6,4 millionar kroner til ordninga for 2020. Søknadsfristen er 15. februar.

29.11.2019

258 millionar til kommunale klimakutt i 2020

Miljødirektoratet støtter klimatiltak i regi av kommunar og fylkeskommunar. For 2020 er det 258 millionar kr i potten. Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppfordrar alle kommunane i fylket til å søke. Søknadsfristen er 15. februar 2020.

25.11.2019

Søknad om endring av løyve frå Tine Meieriet Elnesvågen i Fræna kommune

Tine Meieriet i Elnesvågen søker om endring av løyve etter forureiningslova på meieriet sitt område i Elnesvågen i Fræna kommune.

13.11.2019

Færre søknader om rovviltskadeerstatning i Møre og Romsdal i 2019

Dei førebelse søkartala viser at færre har søkt om erstatning for rovviltskade på sau etter årets beitesesong, men at dei samla tapa ikkje har gått ned.

11.11.2019

Høyring av framlegg om skogvern i Stranda kommune

Fylkesmannen melder med dette lokal og sentral høyring av vern for eit nytt naturreservat i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 43. Arbeidet gjeld eit område ved Liabygda på ca. 144 dekar skog.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel