Verneområde

(Foto: Asbjørn Børset)

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk.

Vis mer


11.12.2018

Nytt skogvern på Nordmøre

I statsråd 07.12.2018 ble Mulvikknuken naturreservat opprettet. Reservatet erstatter Durmålhaugen NR og arealet er mer enn tredoblet.


09.05.2018

Restaurering av Rørvikvatnet naturreservat ute på offentleg anbod

Fylkesmannen ønsker å restaurere Rørvikvatnet naturreservat på Vigra i Giske kommune


04.05.2018

Ørnakken naturreservat – melding om oppstart av utviding

Fylkesmannen melder med dette om oppstart av planarbeid med utviding av naturreservat i Skodje kommune i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 42.


20.03.2018

Trollheimen endelig merket - 30 år etter at området ble verna

Merking av Trollheimen påbegynt i 1990 er nå ferdig, og Miljødirektoratet har vedtatt to mindre grensejusteringer og  rettet forskriften i tråd med nytt vernekart.


06.07.2017

Ny Runde-brosjyre

Fylkesmannen har oppdatert brosjyren om verneområda på Runde i Herøy. Både kart og tekst er fornya, og sidan forrige brosjyre vart lagd, har også området fått Ramsar-status.


23.06.2017

Tilrår nye skogreservat

Fylkesmannen tilrår vern av Åfarhaugen naturreservat, Durmålhaugen naturreservat og utviding av Hisdalen naturreservat. Områda ligg i Sunndal og Tingvoll kommunar, og vil medføre ca. 3.500 daa nytt verna areal.


07.04.2017

Framlegg til skogvern

Fylkesmannen høyrer eit framlegg om frivillig vern av tre skogområde i Sunndal og Tingvoll. Samla areal er ca. 3.500 dekar, og føremålet er å ta vare på spesielle naturtypar med sjeldne og raudlista artar.


25.11.2016

Verdfullt skogområde verna i Nesset

Regjeringa har i Statsråd 25.11.2016 utvida Prestaksla naturreservat med ca. 480 daa. «Dette er eit viktig tiltak for å ta vare på naturmangfaldet i skogsnaturen vår», seier seniorrådgjevar Ola Betten hos Fylkesmannen.


18.12.2014

Skogvern i Sunndal og Nesset

Regjeringa har nyleg vedteke vern av to skogsområde i fylket. Det eine ligg i Eikesdal i Nesset kommune og det andre er Hisdalen i Sunndal kommune.


23.05.2014

Oppstart forvaltingsplanar naturreservata Osen og Oltervågen samt Veøy landskapsvernområde i Molde kommune

Fylkesmannen vil halde informasjonsmøte i:

Kleivehallen, tysdag 10. juni kl. 17:00 (Oltervågen naturreservat)

Kleivehallen, tysdag 10. juni kl. 18:30 (Osen naturreservat)

Vågsetra skole, torsdag 12. juni kl. 17:00 (Veøy landskapsvernområde)


Flere nyheter