Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


08.05.2018

Fangststatistikk for laks og sjøaure i Møre og Romsdal 2017

I 2017 vart det rapportert inn ein totalfangst av avliva og gjenutsett laks frå elvane i Møre og Romsdal på omlag 38 tonn. Dette er på same nivå som i 2016. Surna hadde størst fangst i fylket med totalt 6,2 tonn laks i 2017, medan det i 2016 vart fanga 8,2 tonn laks.


09.04.2018

Registreringsfrist sjølaksefisket

Det er registreringsplikt for alle som skal fiske i sjøen etter laks og sjøaure med fastståande reiskap. Registreringa finn stad direkte i Lakseregisteret - Sjølaksefiske: https://sjolaksefiske.fylkesmannen.no/. Innlogging skjer via ID-porten. Registeret har òg betalingsløysing for fiskaravgifta.


20.09.2017

Åpent informasjonsmøte om fiskesperra i Driva

Tid: kl. 18:00-20:00
Stad: Støgu i 2. etasje på Sunndal kulturhus, Sunndalsøra


18.08.2017

Film av gyteklar pukkellaks i elva Driva

Ved feltarbeid dokumenterer fiskeforvaltar Leif Magnus Sættem gyting av pukkellaks i Driva. Slike opptak er tidlegare ikkje kjent frå vår del av landet. Filmscena utfyller dei mange presseoppslaga om den spesielle laksearten denne sommaren.


03.08.2017

Løyve til utfisking av pukkellaks i nedre del av Ørstaelva

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjeve Ørstavassdraget Elveeigarlag løyve til å utføre fiske etter pukkellaks og rømt oppdrettslaks med not.


27.06.2017

Åpning av fiskesperra i Driva

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde stod for den offisielle åpninga av fiskesperra i Driva mandag 26. juni. Det var Miljødirektoratet som inviterte til markeringa av Norges største fysiske fiskesperre.


26.06.2017

Fisketider for laksefiske i sjøen

Vi har registrert sjølaksefiskarane og sender no ut dei siste fangstdagbøkene. Møre og Romsdal er oppdelt i fleire regionar med forskjellige fisketider. Det er derfor viktig at dei som fiskar, set seg grundig inn i kva som gjeld på deira fiskeplass.


02.06.2017

Fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Møre og Romsdal 2017

Miljødirektoratet har kome med sine svar på søknader om endring av fisketider for nokre vassdrag i Møre og Romsdal.


12.05.2017

Endringar i forskrifter for fiske i sjø

Med bakgrunn i den negative utviklinga for sjøaure og laks i Møre og Romsdal har Fylkesmannen kome med endring av forskrifter knytt til fiske i sjø.


16.03.2017

Fiskesesongen 2016 i elvane i Møre og Romsdal

2016 var ein normalsesong for fangst av laks, men meir av fangsten vart gjenutsett. Fangstane av sjøaure i fylket er framleis på eit lågnivå og det er kritisk for sjøauren i Driva.


Flere nyheter