Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltes, samtidig som jordbruket må tilpasses noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


06.09.2018

Lisensfelling av jerv 2018/2019

Det kan fellast inntil 3 jervar i Møre og Romsdal i haust og vinter. Lisensfellinga startar 10. september.


03.09.2018

Ingen lisensfelling av bjørn i 2018

Miljødirektoratet har fatta vedtak om ei kvote på to bjørnar for lisensfelling av bjørn i region 6 hausten 2018. Kvoten er tildelt i Trøndelag. Det er dermed ikkje opna for lisensfelling av bjørn i Møre og Romsdal i  år. 


30.01.2018

Gaupejakt i Møre og Romsdal i 2018

Det kan fellast to gauper på Nordmøre når gaupejakta startar 1. februar. I resten av fylket er det kvotefri jakt.


20.12.2017

Færre sau erstatta som drept av rovvilt

Fylkesmannen har erstatta 628 sau som tatt av rovvilt i 2017. Dette er 156 færre enn i 2016, og dei nest lågaste tapa i Møre og Romsdal på ti år.


04.10.2017

Søk erstatning for rovviltskade

Du kan no sende inn søknad om erstatning for rovviltskader på husdyr i beitesesongen 2017. Fristen er tysdag 1. november.


28.08.2017

Lisensfelling av jerv, ulv og brunbjørn 2017/2018

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har fastsatt kvoter for årets lisensfelling av jerv og ulv. I Møre og Romsdal kan det fellast fire jervar når lisensjakta startar 10. september.


22.06.2017

Forvaltningsplan for store rovdyr på høyring

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har lagt revidert forvaltningsplan for rovvilt ut til offentleg ettersyn.


01.02.2017

Ustabilitet på kvotetelefonen for gaupe

Det er diverre oppstått problem med kvotetelefonen som skal serve gaupejakta i Møre og Romsdal. Telefonsvararen kan difor vere ustabil i ein periode framover. 

 


30.01.2017

Kvote for gaupejakta 2017

Det kan fellast to gauper på Nordmøre når gaupejakta startar 1. februar. I resten av fylket er det kvotefri jakt.


26.10.2016

Opnar for lisensfelling av jerv i jervesona

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge vedtok i møte i Molde 25. oktober endringar knytt til lisensfellinga av jerv 2016/2017.


Flere nyheter