Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


13.09.2019

Prosjektmidler til universell utforming - 2019

Nå kan kommunene i Nordland søke om prosjektmidler for å øke kunnskap om universell utforming i sitt planarbeid. Søknadsfrist: 15. oktober 2019.

22.08.2019

Nordland først ute med viktig partnerskap mot mobbing

Flere samfunnsaktører har nå gått sammen i Norges første regionale partnerskap mot mobbing. Partnerskapet skal ha en mobbeforebyggende innsats fra barnehagenivå opp til høgskole- og universitetsnivå.

01.07.2019

En hemmelig rettighet?

Fylkesmannen i Nordland er bekymret for om voksne med særlige behov får den opplæringen de trenger – og har rett til – for å mestre samfunnet og dagliglivet.

25.06.2019

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

I 2017 kom det endringer i opplæringsloven som skulle gi raskere hjelp til elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Etter lovendringen har Fylkesmannen mottatt langt flere henvendelser enn vi gjorde tidligere.

24.06.2019

Inn på tunet studietur

Er du kommuneansatt og ønsker å bli inspirert av andre kommuner som samarbeider med Inn på tunet-gårder om å gi et tilbud til ulike brukergrupper? Er du gårdbruker og ønsker å finne ut om Inn på tunet er en mulighet for din gård? Meld deg på vår Inn på tunet-studietur til Viken!

05.03.2019

RASK - riktigere antibiotikabruk i sykehjem

Oppstart i Nordland i mai 2019.

06.02.2019

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Tilskuddsordningen "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov" kapittel 765.60 i statsbudjettet er fra og med 2019 delt inn i to tilskuddsordninger: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Tilbud til barn og unge med behov for langvarige/sammensatte oppfølging  

28.01.2019

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Ein ny Fafo-rapport viser at det er for tidleg å måle verknaden av opptrappingsplanen for rusfeltet. Samstundes peikar rapporten på at merksemda om planen har medverka til at kommunane utviklar tenester i tråd med måla for planen.

03.01.2019

Kronikk: Arbeid for sosialhjelp?

Dersom du er under 30 år og har fått innvilget sosialhjelp, må Nav-kontoret stille vilkår om aktivitet knyttet til stønaden.

03.01.2019

Sintef sin årlige rapport på kommunalt psykisk helse- og rusarbeid for 2018

SINTEF melder om en positiv utvikling på mange områder innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Økningen er størst i tjenester rettet mot voksne, med 8,9 prosent, mens veksten i tjenester rettet mot barn og unge er på 7,5 prosent.  

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel