Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal medverke til at fleire med nedsett arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytingar frå folketrygda kvalifiserer seg til og kjem ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfølging frå Nav.

Kven kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrkje innsatsen overfor personar som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsett arbeids- og inntektsgrense og ingen eller avgrensa ytingar til livsopphald, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal vere heilårleg og på full tid. Deltaking i eit kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Sidan denne stønaden er føreseieleg, gir han mottakaren høve til å planleggje økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er styresmaktene sitt viktigaste verkemiddel i kampen mot fattigdom.

Fylkesmannens oppgåver

Fylkesmannen har fleire oppgåver i samband med kvalifiseringsprogrammet. Fylkesmannen skal blant anna 

  • føre tilsyn med Nav-kontora
  • gi opplæring til tilsette ved Nav-kontora om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i leiinga i kommunane
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktivitetar i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi rettleiing, formidle kunnskap og setje i verk kompetansehevande tiltak for leiinga og tilsette ved Nav-kontora
  • behandle klagesaker

Vis meir


05.02.2019

Endringer i kvalifiseringsprogrammet

Stortingen har vedtatt endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet fra 1. januar 2019. Endringene gjelder inngangsvilkår, varighet og innhold i kvalifiseringsprogrammet.

22.01.2015

Studietur til Arbeidsinstituttet - systematisk arbeid med stor effekt for ungdom

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte i november og desember studietur til Arbeidsinstituttet i Buskerud for Nav-ansatte som arbeider med kvalifiseringsprogrammet. Ved Arbeidsinstituttet får ungdom som faller ut av ordinær videregående skole mulighet for tilrettelagt skoleløp. Her arbeides det systematisk med AI-metodikk og gjennomføringsprosenten er på 92.

10.07.2014

Flere deltar i kvalifiseringsprogrammet i Nordland

I Nordland er antallet deltakere så langt i år 14 % høyere enn for hele 2013. For hele landet er gjennomsnittlig deltakerantall så langt i år 6 % lavere enn i fjor. Nordland har den største veksten i landet der Bodø-kontoret bidrar mest til at totalantallet har økt. Det er likevel slik at kun seks av 43 kommuner i fylket har oppnådd forventet antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) så langt.  

06.11.2013

Klar med inspirasjonshefte

Hildegunn Estensen og Kate Mevik var inspirert av Indiana Jones da de lagde "Jakten på det virksomme" som nå er klar til å sendes ut til alle som måtte ønske å bli bedre veiledere.


Kontaktpersonar

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema