Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar , skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Fylkesmannen følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir


27.01.2016

Fordypningskurs Motiverende Intervju

Kurset holdes i Tromsø 16. - 17. mars 2016 og bygger videre på innføringskurs i Motiverende Intervju (MI). KoRus Nord er arrangør

11.01.2016

Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020

Regjeringen trapper opp innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder i perioden 2016 - 2020.

30.12.2015

Tilskudd

Tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet er nå kunngjort på Helsedirektoratets netttsider.

23.11.2015

Tilskudd til personer med sammensatte hjelpebehov

Tilskudd til "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov" over Statsbudsjettets kap 765 post 60 for 2016. Frist 1. februar 2016

23.11.2015

Tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap 765 post 62 for 2016

Frist: 1.februar 2016  

08.06.2015

Konferanse folkehelse, rus og psykisk helse - Stokmarknes 23. - 24. september 2015

Flerfaglig og fleretatlig konferanse om samarbeid 2015 Fylkesmannen i Nordland inviterer sammen med Nordlandssykehuset, Marborg/Rio, NAV, KoRus Nord, Napha, RKK og kommunene til konferanse om folkehelse, rus og psykisk helse.

30.03.2015

Tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusarbeid 2015

Helsedirektoratet har kunngjort ny tilskuddsordning på bakgrunn av statsbudsjettet 2015 kap 0765.61. Tilskuddet omfatter tidligere stimuleringstilskudd til videreutdanning innen psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge og rusproblematikk Søkandsfrist 2.mai 2015

09.03.2015

årsverksrapporteringen i psykisk helsearbeid (tidligere IS-24) og kommunalt rusarbeid (tidligere IS-8) for 2015Å

Tidligere IS-24 og IS-8 er nå slått sammen.

09.03.2015

Ny tilskuddsordning innen psykisk helse og rusfeltet for 2015

«Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov» samler fem tidligere tilskuddsordninger til en ordning.

27.02.2015

En animasjonfilm om rusmiddelbruk

”Rusmidler - hjernen er et flipperspill” Rusmidler er psykoaktive substanser som påvirker prosesser i sentralnervesystemet på en slik måte at brukernes virkelighetsoppfatning og atferd endres. Ingen planlegger å bli avhengig, men avhengighet kan utvikles raskt og har alltid alvorlige konsekvenser.

Fleire nyhende


Kontaktinformasjon

Yngve Osbak
75 53 15 79

Sita Grepp
75 53 16 58

Anne-Grethe Karlsson
75 53 15 24

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema