Omsorgstenester

Alle kommunar skal yte tenester til den som ikkje klarer seg sjølv og er avhengig av praktisk eller personleg hjelp til å greie daglege gjeremål, eller har spesielle behov. Årsaka kan vere sjukdom, funksjonshemming, alder eller anna.

Omsorgstenester skal organiserast slik at brukar så langt som mogleg kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Omsorgstenester skal utformast i samråd med brukaren. Kommunane har ansvar for tenestetilbodet til alle menneske med behov for pleie- og omsorgstenester, uavhengig av alder eller diagnose. 

Det finst fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller lønn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen kan yte teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på lik linje med i ordinære heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i kommunens vurdering av behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga til kommunen. Dersom klaga ikkje når fram, blir ho send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


01.11.2016

Høstkonferanse 2016 - Power point

Nå er power pointene fra Høstkonferansen publisert. 

01.07.2014

Morgensdagens omsorg

Høstkonferanse/Kløveråsenseminar 7. og 8. oktober 2014 i Bodø  -  Rica Hotel

05.03.2014

Søk om tilskudd til kompetanse

Kompetanseløftet 2015 - Nå kan kommunene søke om tilskudd for 2014 til opplærings- og kompetansetiltak av personell i helse- og omsorgstjenesten.

19.08.2013

"Morgendagens omsorg" er tema 3. og 4. oktober

Prosjekter rundt ernæring, legemiddelbruk og musikk som lindring vil bli presentert på høstkonferansen i Bodø der også morgendagens omsorg står på planen.

12.12.2012

Rapportering 2012 - Kompetanseløftet 2015

Kommuner som vil søke tilskudd til tiltak som finasieres over Kompetanseløftet 2015 må rapportere til Fylkesmannen innen 1. februar 2013.

28.11.2012

Nevroplan 2015, en delplan av Omsorg 2015

Nevroplan 2015 handler om de kommunale tjenestenes nye brukere - personer med nevrologiske skader eller sykdommer

28.11.2012

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Pasienter som har særlig risiko for underernæring er eldre, demente, mennesker med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose og hjerte- og lungesykdommer. De nye retningslinjene anbefaler gode verktøy for å fange opp personer i ernæringsmessig risiko slik at underernæring kan forebygges.

28.11.2012

Oppdatert Demensplan 2015 "Den gode dagen"

Demensplan 2015 «Den gode dagen» er nå oppdatert med et revidert handlingsprogram

28.11.2012

Høstkonferanse - Omsorg 2015 - Presentasjoner

Dette var en erfaringskonferanse med "nogo attåt" og konferansen ble arrangert 17. og 18. oktober 2012.

28.11.2012

Utlysning av tilskudd - dagaktivitetstilbud

Etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.


Kontaktinformasjon

Benthe Westgaard
75 53 15 14

Berit Kjølmoen
75 53 16 59

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema