Oppgaver og ansvar

Fylkesmannen i Nordland skal virke til Nordlands beste. Vi er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt.

Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), men utfører oppgaver på oppdrag for 11 departementer, med underliggende direktorater og tilsyn. I tillegg utfører vi oppdrag for Kongehuset.

De ulike fagdepartementene og direktoratene gir oppdrag til Fylkesmannen innenfor sine politikkområder og sektoransvar. Det betyr at Fylkesmannen har arbeidsoppgaver innenfor mange sektorer og samfunnsområder.

Statens fremste representant

Viktige kjennetegn ved fylkesmannsembetet er formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale samfunnsområder der kommunene er gitt ansvaret for å iverksette tiltakene. Dette gjelder innen områdene miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, helse, sosial omsorg, barnevern, oppvekst, utdanning, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning. Fylkesmannen skal holde Regjeringen og departementene orientert om viktige spørsmål i fylket.

Fylkesmannsembetets rolle og utvikling er forankret i arbeidet med å utvikle en desentralisert forvaltning, og hensynet til det lokale selvstyret og enkeltmenneskets rettssikkerhet står sentralt i fylkesmannens arbeid.

Sektormyndighet

Fylkesmannen utfører oppgaver på samfunnsområder for mange departementer. Dette gjenspeiles også i inndelingen i fagavdelinger i embetene. Oppgavene er knyttet til iverksetting av regjeringens sektorpolitikk på de ulike områdene, som regel gjennom kommunalforvaltningen, og etter mål og resultatoppfølging av fagdepartementene. Fylkesmannen er med hjemmel i en egen beredskapsinstruks tillagt betydelige oppgaver innen det sivile beredskap.

Samordningsmyndighet

Fylkesmannen har et særlig ansvar for å samordne statens virksomhet i fylket. Slik kan viktige helhetshensyn i den nasjonale politikken overfor kommunene bli ivaretatt. Også ved kriser og katastrofer i fredstid er fylkesmannen tillagt et samordningsansvar. Dette krever god fagkompetanse på mange forskjellige områder. Fylkesmannens plikt til å samordne går fram av fylkesmannsinstruksen.

Rettssikkerhetsinstans

Fylkesmannen har også viktige oppgaver når det gjelder rettssikkerhet. Fylkesmannen fører tilsyn med deler av kommunenes tjenesteproduksjon, foretar lovlighetskontroll med kommunale vedtak og behandler klager på kommunale enkeltvedtak.