Få e-postvarsel

Motta nyhetsbrev om korona-relaterte saker vi legger ut på vårt nett. Temaer for saker som følger nyhetsbrevet til deg, styrer du fra vår abonnementsside.

27.02.2020

Koronaviruset

Fylkesmannen i Nordland følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter.
16.06.2020

Husk datainnsamling om corona i GSI og BASIL

Vi minner om datainnsamlingen i BASIL og GSI for å få bedre oversikt over konsekvensene av stengingen av barnehager og skoler under coronautbruddet. Fristen for barnehager og skoler til å registrere er 25. juni.

04.06.2020

Skoleskyss: Presiseringer

Det er fortsatt noe usikkerhet med skoleskyss. Derfor har Folkehelseinstituttet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet presisert tolkningen av smittvernreglene for skoleskyss. Presiseringene er uthevet i teksten under.

03.06.2020

Tiltak i kommunesektoren for å ta Norge ut av krisen

Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen. – I den nye tiltakspakken foreslår regjeringen å bevilge 5,7 milliarder kroner til tiltak i kommunesektoren. Disse pengene kommer på toppen av de 10,8 milliarder kronene kommunesektoren allerede har fått som følge av koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

28.05.2020

Ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbruddet av Covid-19

Nordland har fått økt skjønnsrammen med omlag 17,9 milioner kroner. Dette er midler som skal brukes til å dekke merutgifter som kommunene har hatt i forbindelse med utbruddet av Covid-19.

20.05.2020

Alle ansatte i skoler regner som nøkkelpersonell med samfunnskritisk funksjon

Fra 18. mai er ansatte i barnehager og skoler regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. Dette gjelder også administrativ ledelse og kritisk driftspersonell.

13.05.2020

Sammen om å forebygge

Nordland politidistrikt har sendt brev til alle barne- og ungdomsskoler i fylket med tips til hvordan lærere kan samtale med barn de er bekymret for om har det greit med tanke på vold og overgrep.

08.05.2020

Alle elever tilbake i skolen fra 11. mai

Fra mandag 11. mai åpner alle grunnskolene igjen. – Vi føler oss trygge på at skolene i Nordland er klare for å gjenåpne, selv om noen skoler vil trenge litt mer tid til å komme i gang på nytt. Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai, sier utdanningsdirektør Guri A. Iversen.

08.05.2020

Kommunene i Nordland følger nasjonale karantenebestemmelser

Den 7. mai hadde alle kommunene i Nordland enten opphevet eller ikke videreført sine lokale karanteneregler for å hindre smittespredning. 

08.05.2020

Regler for veterinærtjenester ved utbrudd av koronavirus

Landbruksdirektoratet har sendt ut informasjon om regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus. 

08.05.2020

Regjeringens plan og justering av koronatiltak

Regjeringen la 7. mai fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.

07.05.2020

Oppdatert informasjon om fag og svenneprøver og eksamen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt unntak fra kravene til gjennomføring av fag- og svenneprøver slik at så mange lærlinger som mulig kan gjennomføre fag- og svenneprøver denne våren.

04.05.2020

Nordland får 42,6 millioner i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset. – Staten kompenserer kommunene for inntektsbortfallet og utbetaler én milliard kroner i økt rammetilskudd, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

04.05.2020

Vitnemålsmerknad grunnskole og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet har nå bestemt vitnemålsmerknader for vitnemål i grunnskolen og videregående opplæring i forbindelse med avlyst eksamen denne våren.

04.05.2020

Høring midlertidige forskriftsendringer om fravær i grunnopplæringen

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring forslag om midlertidige endringer i forskrift til opplærings- og friskoleloven.

04.05.2020

Brev fra kunnskapsministeren

Kunnskapsministeren har sendt ut brev til alle skoler, skoleeiere og aktuelle organisasjoner om gjenåpning av skoler.

04.05.2020

Informasjon om privatisteksamen sendt til eksamensansvarlige

Utdanningsdirektoratet har sendt ut informasjon om vårens eksamen på e-post til eksamensansvarlige i fylkeskommuner og voksenopplæringer med registrerte privatister.

30.04.2020

Kommunene i Nordland går bort fra lokale karanteneregler

Nå gjelder nasjonale bestemmelser i nesten hele fylket.

30.04.2020

Tilbud til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner i forbindelse med fridagene i mai og juni

Tilbud til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov i fridagene i mai og juni må avklares lokalt.

28.04.2020

Privatisteksamen grunnskole og videregående opplæring

Alle privatisteksamener skal gjennomføres på tilnærmet normal måte denne våren. Dette gjelder også privatister på grunnskoleområdet i voksenopplæringen.

24.04.2020

- Bruk skoleveilederen aktivt og følg grunnprinsippene for smittevern nøye

- Nå er det viktig at barn får komme tilbake på skolen og gjenoppta sin normale hverdag, sa utdanningsdirektør Guri A. Iversen hos Fylkesmannen i Nordland under møtet med skoleeiere og skoleledere fredag.

22.04.2020

Samlet informasjon om regelverk og anbefalinger

Rundskriv I-5/2020 samler alle forskrifter med hjemmel i smittevernlova, og kommunenes lokale forskrifter med hjemmel i samme lov. I tillegg er Helsedirektoratets anbefalinger og råd for å handtere koronasituasjonen samlet i rundskrivet.

22.04.2020

Råd om fritidsreiser innenlands

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder, råder Folkehelseinstituttet. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme.

22.04.2020

Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med  foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

21.04.2020

Muntlig eksamen i videregående avlyses

Kunnskapsdepartementet har bestemt at også muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for elever i videregående avlyses. Eksamen for privatister og fag- og svenneprøver gjennomføres mest mulig som normalt.

21.04.2020

Åpningstider i barnehage og skole

Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i skolefritidsordningen til alle elever og ordinært tilbud til alle barnehagebarn. Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene om å drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

20.04.2020

Veileder om smittevern for skoler og SFO

27. april starter gjenåpningen av skolene. Den nye nasjonale veilederen om smittevern på barnetrinnet (1.-7.trinn) gir råd og føringer for hvilke tiltak skolene må sette i verk før åpningen og under drift.

20.04.2020

Hytteforbudet er opphevet

Fra 20. april er det ikke lenger straffbart å overnatte på hytta, men Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt å unngå fritidsreiser.

20.04.2020

243 millioner kroner til Nordland som følge av virusutbruddet

Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. – Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Nordland og fylkeskommunen nå overført 243 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

17.04.2020

Nord universitet inviterer til digitalt beredskapsseminar: Koronakrisen

Skjønte vi hva som traff oss – og hvordan har vi håndtert krisen så langt? Hvilke erfaringer har ulike sektorer og hvordan kan vi samarbeide enda bedre på tvers? Hvordan kan teknologi hjelpe oss i akuttsituasjoner, og vil måten vi løser oppgaver i fremtiden endres? Åpner dagens situasjon for nye kriser vi ikke har forutsett?

16.04.2020

Innsynsveileder fra KMD

Stort press og mange andre arbeidsoppgaver gjør det krevende å svare på alle innsynsforespørsler om koronakrisen. Nå kommer en veileder som skal gi gode råd for departementene og underliggende organer, skriver Regjeringen.no på sine nettsider.

15.04.2020

Ukeplanundersøkelsen

Nord universitet undersøker hvordan lærerne og skolene i Nordland har organisert læringsinnholdet og skolehverdagen under SARS-CoV-2 pandemi/hjemmeskoleperioden, og inviterer alle lærere i Nordland til å delta

15.04.2020

Forbereder gjenåpning for 11378 barnehagebarn i Nordland

Når skal barn, foresatte og ansatte møte, eller ikke møte, i barnehagen? Hva skjer hvis en i husstanden til barnet eller en ansatt er syk? Er det noen barn og ansatte det må tas spesielle hensyn til?

15.04.2020

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten

Folkehelseinstituttet har utviklet en webside for kommunelegene "Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten". Dette er et hjelpemiddel for å ivareta noen av kommunelegenes behov i det kommunale smittevernarbeidet.

14.04.2020

Nye yrkesgrupper på lista over viktige samfunnsfunksjoner

Ansatte i barnehagen og på skolens 1. til 4. trinn regnes fra 13. april som samfunnsviktige yrkesgrupper som kan få tilbud om plass i barnehage og SFO/skole.

08.04.2020

Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert

Her er tiltakene som ble presentert av regjeringen 7. april: 

07.04.2020

Opphever utreiseforbud i Træna kommune

Fylkesmannen i Nordland opphever vedtaket i Træna kommune om utreiseforbud for alle kommunalt ansatte i påsken. Etter Fylkesmannens vurdering er det flere forhold ved vedtaket som er mangelfullt.

07.04.2020

Kommunalt rusarbeid under koronapandemien

Behov for informasjon, erfaringsdeling og mulighet til å diskutere utfordringer øker når vi opplever situasjoner som nå.

04.04.2020

Felles tilbakemelding om lokale smitteverntiltak i Nordland

Fylkesmannen har sendt ut en felles tilbakemelding og en grundig veiledning til kommunene i Nordland for å sikre at lokale smitteverntiltak oppfyller kravene i den nasjonale veilederen.

02.04.2020

- Ekstra viktig å være varsom denne påsken

- Dropp aktiviteter som øker risiko for skade denne påsken, slik at helsevesenet kan bruke sin kapasitet til å ta imot de som av andre grunner trenger helsemessig oppfølgning.

02.04.2020

Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte

Kommunene er invitert til å delta i felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Interesserte må melde seg på innen 6. april. 

01.04.2020

Nye midlertidige saksbehandlingsregler for barnehage og skole

I midlertidige forskrifter til barnehageloven og opplæringsloven i medhold av koronaloven, er det fastsatt at avslag på søknader om tilbud til barn med særlige omsorgsbehov kan påklages.

01.04.2020

Koronaloven er forlenget til 27. mai

(Oppdatert 27. april) Koronaloven gir regjeringen (Kongen i statsråd) fullmakt til å lage nye midlertidige regler for å håndtere koronakrisen. Stortinget har vedtatt å forlenge varigheten av loven til 27. mai.

31.03.2020

Elever og lærere får tilgang til Nasjonalbiblioteket

Elever og lærere kan nå få tilgang til bøker, tidsskrifter og aviser gjennom Nasjonalbibliotekets samlinger. Alt du trenger er FEIDE- bruker.

31.03.2020

Fylkesmannen gir råd om karanteneregler

Fylkesmannen i Nordland har i dag sendt ut brev til alle kommunene med råd om hva de bør være spesielt oppmerksom på dersom kommunen vurderer å videreføre lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner.

31.03.2020

Fylkesberedskapsrådet har møte hver uke under koronakrisen

I møtene drøftes problemstillinger knyttet til pandemien. De ukentlige videokonferansene ledes av Fylkesmann Tom Cato Karlsen. 

29.03.2020

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Regjeringen presenterte søndag en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

26.03.2020

Ekstra skjønnsmidler

I forbindelse med korona-utbruddet har Stortinget bevilget 250 millioner kroner i økt skjønnsramme til kommunene.  

26.03.2020

Koronasituasjonen og privatøkonomi - informasjon til NAV-kontorene

Situasjonen med Covid 19 og koronasmitten påvirker samfunnet vårt i stor grad. Mange blir permitterte, og vil etter hvert gå over til dagpenger. Redusert inntekt gjør det viktig å gå gjennom den nye økonomiske situasjonen. Det er viktig at NAV-kontorene tilbyr økonomisk rådgivning i tiden fremover.

25.03.2020

Eksamen avlyst for store deler av grunnopplæringen

Regjeringen har idag besluttet å avvlyse alle eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole. Endret 31. mars kl. 1530 med oppdatering i forhold til deltakere i voksenopplæring på grunnskoleområdet.

25.03.2020

C-undersøkelser og koronavirus

På grunn av koronasituasjonen kan oppdrettsselskapene melde behov om utsettelse for å gjennomføre C-undersøkelser som er planlagt før 1. juni 2020.  

25.03.2020

Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.

24.03.2020

Smittevern og beredskap i reindrifta i forbindelse med korona

Situasjonen med koronaviruset (covid-19) har endret hverdagen for mange. Noe av det viktigste vi kan gjøre fremover er å begrense smitten. For reindrifta er det særlig kritisk å sikre nok arbeidskraft til den forestående vårflyttinga.

23.03.2020

Matproduksjon og koronasituasjonen

Matproduksjonen i Nordland går som normalt, men også landbruksforetakene er påvirket av situasjonen vi er i med koronavirus.

20.03.2020

Fylkesmannen ber om oversikt over lokale smittevern-vedtak fra kommunene

For å få en oversikt over lokale forskrifter etter smittevernloven, ber Fylkesmannen kommunene sende kopi av sine vedtak om dette.

20.03.2020

Avfallsmottakene må ikke overbelastes

Fylkesmannen og Miljødirektoratet ber folk om å ikke overbelaste avfallsmottakene.

20.03.2020

Avslår søknad om søndagsåpne butikker

Fylkesmannen i Nordland avslår søknad fra Rema 1000 om midlertidig dispensasjon til å holde butikkene i fylket åpent på søn- og helligdager. Kun dagligvarebutikker under hundre kvadratmeter, såkalte «Brustadbuer» kan holde åpent som før.

19.03.2020

Personer med utviklingshemming og koronavirus

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) har publisert informasjon om koronavirus og tjenster til personer med utviklingshemming.

19.03.2020

Lærere og skoleledere må sikre standpunktvurdering

Utdanningsdirektoratet ber nå skoleledere og lærere prioritere å sikre et grunnlag for å sette standpunktkarakter.

19.03.2020

Hjemmeundervisning i praktiske og estetiske fag

Det kan være vanskelig å finne gode opplegg for å undervise i de praktiske og estetiske fagene hjemme. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har en ressursbank.

18.03.2020

Reindrift og koronavirus (Covid-19)

Regjeringen kom tirsdag 17. mars med en avklaring om reindriftas utfordringer i forbindelse med koronavirus (Covid-19) og restriksjonene epidemien medfører.

18.03.2020

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudene er stengt på grunn av corona viruset. Det har regjeringen bestemt.

16.03.2020

Følg med på Utdanningsdirektoratets nettsider om corona

Skoleeiere og skoleledere oppfordres til å følge med på Utdanningsdirektoratets nettsider om corona for å følge med på de siste rådene for barnehager og skoler.

16.03.2020

Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

Fast frist for å sende inn årsmelding og regnskap er normalt 10. april. Denne fristen er nå utsatt.

16.03.2020

Hvordan ivareta personer med rus- og psykiske lidelser under koronaepidemien

Personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse regnes som høyrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av egen tilstand. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre.

13.03.2020

Ber folk om å holde seg hjemme

Fylkesmannen i Nordland oppfordrer folk om å ikke dra ut av sin hjemkommune til hytta, campingvogna eller bobilen under koronautbruddet. Oppfordringen gjelder alle, enten de er i karantene eller ikke. - Hensikten er å unngå økt belastning på en allerede sprengt helsetjeneste ute i kommunene, og ikke minst begrense smitte ved at mange mennesker er i bevegelse, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.

13.03.2020

Hva skjer med prøver og eksamener nå?

Mange lurer på hva som skjer med eksamen og kartleggingsprøver nå som skolene er stengt. Oppdatert 16. mars kl. 1130

12.03.2020

Fylkesmannen i Nordland innfører strakstiltak for ansatte

På grunn av utviklingen av koronautbruddet innfører Fylkesmannen i Nordland en rekke strakstiltak for sine ansatte. - Vi har fortsatt få smittetilfeller i Nordland. Dette er grep vi gjør for å hindre smitte. Nå må vi alle bidra alt vi kan for å hindre spredning av koronasmitten, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.

11.03.2020

Koronaviruset: Fylkesmannen har satt krisestab

På grunn av situasjonen med koronaviruset har Fylkesmannen i Nordland satt krisestab.