Økonomisk sosialhjelp

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søkjer om sosialhjelp, må du først ha utnytta moglegheitene dine til å sørgje for deg sjølv, eller du må ha utnytta dei økonomiske rettane dine, for eksempel trygderettane. Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det finst rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Fylkesmannens oppgåver

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender då klaga til Nav, som sender henne vidare til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstenesta er ofte lagd til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i tråd med lov om sosiale tenester. Fylkesmannens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til kommunens tilsette.

Vis meir


07.01.2020

- Tillit er viktigst for en ekte dialog

Temaet «oppfølging og samarbeid» sto sentralt under felles fagdag for Fylkesmannen og Nav. - Når du møter en fagperson som klarer å vise ekte følelser kanskje gjennom egen sårbarhet, er det mye enklere for den andre å vise sine egne svakheter, sa Arman Vestad under sitt foredrag om den modige samtalen.

04.12.2018

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

I  regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av omlag 292 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier". Kommuner og andre kan søke til Bufdir.

30.06.2017

Dagsseminar om avtale- og rutinestandard

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer dagsseminar knyttet til den nye avtale- og rutinestandarden for økonomisk rådgivning i NAV.

04.01.2017

Retningslinjer for samarbeid mellom barnevern og Nav


03.11.2016

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer nå frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd til aktivisering og arbeidstrening for 2017. Søknadsfristen er 2. desember 2016.

03.11.2016

Tilskudd til sosialt entrepenørskap

Sosiale entreprenører kan nå søke om tilskudd rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge for 2017. Søknadsfristen er 2. desember 2016. 

26.08.2016

Samling for Nav- og barnevernsledere i Nordland


18.08.2016

Nav-veileder i videregående skole

Nav Narvik deltar i et pilotprosjekt med Nav-veileder ivideregående skole. Prosjektet er et samarbeid mellom Arbeids- ogvelferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet der man tester nye modeller forsamarbeid mellom skole og Nav for å forebygge frafall i skolen

06.04.2016

Brosjyre om barnevern på flere språk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonsbrosjyre om barnevernet og barnevernets arbeid. Brosjyren finnes på 11 forskjellige språk.

04.09.2015

Fylkesmannen sponser deltakelse på "Penger til besvær"-konferansen

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer 28. og 29. oktober en nasjonal konferanse om økonomiske problemer for privatpersoner sett i et samfunnsperspektiv. Fylkesmannen anser konferansen som relevant for Nav-ansatte og ansatte i øvrige tjenester i kommunen som jobber med gjeldsrådgivning.

Fleire nyhende


Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema