Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påverke faktorar som direkte eller indirekte fremjar helse og trivsel i befolkninga, førebyggjer psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding, eller som vernar mot faktorar som trugar helsa. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for ei jamnare fordeling av faktorar som direkte eller indirekte påverkar helsa. 

God folkehelse er eit felles ansvar

Førebyggjande og helsefremmande arbeid er viktig både i og utanfor helsesektoren. Folkehelselova gir fylkeskommunane og kommunane eit hovudansvar for det breie samfunnsretta folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Fylkesmannen skal bidra til å gjennomføre statlege satsingar på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre ei berekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er eit sentralt verkemiddel. Gjennom råd og rettleiing til kommunar og andre aktørar skal Fylkesmannen vere med på å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlege planar. Fylkesmannen skal bidra til forpliktande samhandling mellom aktørane.

Fylkesmannen kan dessutan føre tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller pliktene sine på folkehelseområdet.

Vis meir


22.02.2017

Folkehelseprofiler for 2017

Folkehelseprofilene for 2017 er publisert

13.12.2016

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Frisklivssentralen er en anbefalt forebyggende helsetjeneste. Denne veilederen beskriver hvordan en frisklivssentral bør etableres og drives.

09.03.2016

Folkehelseprofiler for kommunene 2016

Årets tema er sosiale helseforskjeller, og profilene har fått med statistikk for alkoholbruk, inaktivitet, ensomhet, lokalmiljøkvalitet og deltakelse i fritidsorganisasjoner fra Ungdata-undersøkelsen.

15.12.2014

Invitasjon til konferanse

Fylkesmannen i Nordland inviterer sammen med Nordlandssykehuset, NAV, Nordland fylkeskommune, RKK og kommunene til konferanse om folkehelse, rus og psykisk helse.

04.11.2014

Folkehelsa kan bli bedre

Folkehelsa i Norden er god, men kan bli bedre. En hovedutfordring er at de sosiale helseforskjellene på noen områder fortsatt er økende.

04.04.2014

Ny rapport om sosial ulikhet i helse

Helsedirektoratet har nylig publisert en norsk kunnskapsoversikt om sosial ulikhet i helse. Rapporten gir nyttig grunnlagsinformasjonen til kommunene i folkehelsearbeidet.

27.01.2014

Ny utgave av folkehelseprofiler - kommuner og fylke

Hvert år utgir Folkehelseinstituttet en folkehelseprofil for alle kommunene og fylker i landet.

16.12.2013

Miljørettet helsevern

Rundskriv IS-8/2013 fra Helsedirektoratet: Tilsyn i utleieboliger og tiltaks- og grenseverdier for radon    

09.04.2013

Nyhetsbrev om lokalt folkehelsearbeid

Her er årets første nyhetsbrev om lokalt folkehelsearbeid. Nyhetsbrevet gir informasjon om bl.a. nye Stortingsmeldinger, folkehelseprofiler, Folkehelsekonferansen 2013 og mer. Klikk på linken til høyre for å se nyhetsbrevet.

18.12.2012

Tilskuddsmidler - forebygging av uønskete svangerskap og abort

Kommuner, stiftelser, organisasjoner og lignende kan søke om midler til lokale tiltak for forebygging av uønskete svangerskap og abort. Søknadsfristen er 18. januar 2013.


Kontaktinformasjon

Solveig Hovet
75 53 15 81

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema