Tiltak mot fattigdom

Det er ei viktig samfunnsoppgåve å jobbe for at Noreg skal vere eit land med små skilnader og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å redusere fattigdom er ein skule som utjamnar sosiale skilnader og eit ope arbeidsliv med plass til alle.

Det finst menneske som står utanfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårleg økonomi eller dårlege levekår. Regjeringa ønskjer å tette hola i sikkerheitsnettet for grupper som i dag fell igjennom.

Kommunane skal førebyggje sosiale problem og betre levekåra for vanskelegstilte ved å sikre meir likeverdige vilkår for barn som veks opp i fattige familiar. Gjennom tilbod om sosiale tenester, som råd, rettleiing, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunane arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg sjølv.

Fylkesmannen skal bidra til auka kompetanse i kommunane

Sosialtenestelova er samfunnets siste sikkerheitsnett og rettar seg mot dei vanskelegast stilte. Fylkesmannen fører tilsyn med korleis kommunane praktiserer sosialtenestelova. Fylkesmannen skal bidra til å auke kvaliteten på dei sosiale tenestene i kommunane, gjennom tiltak som aukar kompetansen og regelverksetterlevinga. Fylkesmannen skal mellom anna bidra til at kommunane sikrar god tilgang til tenestene, gjer individuelle vurderingar i kvar enkelt sak og sikrar at barneperspektivet blir ivareteke. Vi driv også klagesaksbehandling.

Tilskot for å redusere fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvaltar Fylkesmannen tilskotsordningar som skal stimulere til utvikling av dei sosiale tenestene i Nav-kontora. Alle kommunar kan søkje om tilskot. Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet vel ut kva kommunar som skal få tilskot. Ei viktig målsetjing med ordninga er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåtar som kan gje mindre fattigdom og hindre at grupper blir ståande utanfor sosiale arenaer.

 

Vis meir


01.02.2017

Foyer Bodø lanserer håndbok

Foyer Bodø tilbyr bolig og støtte til ungdommer med ekstra behov for oppfølging og er det første tiltaket av sitt slag i landet. I dag er Håndbok i Foyermodellen lansert. Prosjektleder Cathrine Albrigtsen håper at boka kan være til inspirasjon for kommuner og organisasjoner i det boligsosiale arbeidet for unge som trenger hjelp i overgangen til voksenlivet.

04.01.2017

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav og oppfølgingstjenester i bolig

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven. Målgruppen for ordningen vil være sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som er nær ved å komme i en slik situasjon.  

17.11.2016

Bolig for velferd - veiviser til boligsosialt arbeid

Husbanken har i samarbeid med flere direktorat utviklet en digital verktøykasse. Her finner du informasjon som kan gi bedre forståelse for feltet, hjelp i arbeid med planlegging, ledelse og utvikling pluss støtte i arbeidsprosessene.

17.11.2016

Tilskudd til arbeid mot barnefattigdom 2017

Regjeringen har foreslått at tilskudd til utstyrsbanker, fritidsaktiviteter, ferietiltak og andre kompenserende tiltak over kapittel 621, post 63 overføres og innlemmes i den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom under Barne- og likestillingsdepartementet. Det er foreslått å omdisponere 10 millioner kroner til dette formålet. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil derfor ikke gi tilskudd til slike kompenserende tiltak i 2017. 

18.08.2016

Verktøy i arbeidet med barnefattigdom

Den nye nettressursen barnefattigom.no er et verktøy for kommuner, stat og organisasjoner med indikatorer som viser omfanget av barnefattigdom. På bakgrunn av indikatorene kan kommunen sette inn målrettede tiltak, gi konkret hjelp og følge utviklingen over tid.

17.11.2015

Utlysning av tilskudd til boligsosialt arbeid 2016


17.11.2015

Utlysning av tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom 2016


25.11.2014

Utlysning: midler til bekjempelse av barnefattigdom

Tilskuddsordningen for å styrke arbeidet mot barnefattigdom skal videreføres i 2015. Kommunene kan sende sine søknader innen 1. februar.

25.11.2014

Utlysning: Midler til boligsosialt arbeid

Nå kan kommunene i Nordland søke om penger til boligsosialt arbeid for 2015. Søknadsfrist: 1. februar.

19.11.2013

Boligsosialt arbeid - tilskudd 2014

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, vil tilskuddsordningen for å forebygge og bekjempe bostedsløshet bli videreført i 2014.    

Fleire nyhende


Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema