Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer


04.01.2016

Kveldsmøte 13. januar: grønsaker utan kjemi

Haugaland landbruksrådgjeving og Fylkesmannen inviterer til kveldsmøte om småskala grønsaksproduksjon utan kjemi. 13. januar i Aksdal.

04.01.2016

Seminar 13. januar: dyrking av grønsaker utan kjemi

Driv du gard og dyrkar grønsaker utan bruk av kjemi, eller har du planer om det? Da kan dette seminaret på Øksnevad 13. januar vere noko for deg!

19.10.2015

Nyheitsbrev for økologisk mat og landbruk i Rogaland

Hald deg oppdatert på kva som skjer innan økologisk!

13.10.2015

Andelslandbruk - noko for deg?

Har du lyst å vite meir om andelslandbruk? Kom på ope møte torsdag 5. november i Aksdal!

20.05.2015

Nyheitsbrev for økologisk mat og landbruk i Rogaland

Ivrige lesarar har lagt merke til at nyheitsbrevet ikkje kjem like hyppig som før. Grunnen er at facebooksida ”Økologisk Rogaland” har fleire og fleire følgjesvenner og vi legg mykje informasjon ut der. Vil du vere oppdatert, sjekk facebook – du treng ikkje å vere på facebook sjølv.

04.05.2015

Hefte om salsstader for økologisk mat

Hefte om salsstader for økologisk mat i Rogaland har blitt for liten og kjem nå i større format. Det skjer mykje i Rogaland på omsetnadssida for tida, og fleire og fleire økologiske produsentar sel rett frå garden.

08.01.2015

Vurderer du økologisk drift på garden? Bruk økologisk førsteråd!

Økologisk førsteråd er ope for alle interesserte, gjeld for alle produksjonar og er uforpliktande og gratis.

06.01.2015

Fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 6.-7. februar 2015

Fag- og inspirasjonssamlinga er den årlege møtestaden i Rogaland for bønder med økologisk produksjon, forbrukarar, rådgjeving, forvaltning og andre som er interesserte i økologisk landbruk. I år skal vi vere på Kultubruket 44/4 på Bru.

06.11.2014

Bangstart for andelslandbruk i Rogaland

Det som begynte med eit møte med uviss utgang slutta med at rundt halvparten av dei rundt 70 deltakarane fann den framtidige andelsgarden sin før dei skilde lag i går kveld.

22.09.2014

Økologisk mat sel bra!

Omsetnad av økologiske varer i daglegvarehandelen auka med 30 % i fyrste halvår 2014. Salet gjennom andre kanalar auka med 20 %.