Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer


12.12.2016

Er økologisk jordbruk lønnsamt?

Aldri før har etterspurnaden etter økologisk mat vore større enn nå. At det ikkje blir produsert meir økologisk mat i Noreg kan til en viss grad forklarast med for lite lønnsemd, høg risiko for avlingssvikt og usikkerheit i marknaden for frukt- og grønsaksbønder.  

06.12.2016

Økotomat frå Rennesøy over heile landet

I heile Noreg har COOP- kundar kunna kjøpt tomat  frå Voll økologiske gartneri på Rennesøy.

01.12.2016

Nordmenn vil ha meir økologisk mat, men må i stor grad nøye seg med import

Nordmenn kjøper lite økologisk mat samanlikna med mange andre europeiske land. Men ingen andre stader er veksten i forbruk like stor. Trass etterspurnaden går arealet brukt til å dyrke økologisk mat ned i Noreg.

12.09.2016

Fagdag om økologisk produksjon, marknad og kvardagsliv

Stadig meir økologisk mat blir importer til Noreg. Vil du vere med på å snu utviklinga? Det er mogleg å leggje heile eller delar av garden om til økologisk drift. Tenk om du hadde dyrka øko-grønsaker på din gard med elles vanlig drift? Eller begynt med økologiske ammekyr? Bondelaget med fleire inviterer til fagdag om økologisk landbruk tysdag 27. september på Øksnevad VGS.

09.09.2016

Ei proppfull veke med økoarrangement

ØKOUKA i Rogaland går av stabelen frå 24. september til 1.oktober 2016 i Stavanger og på Haugalandet. Vil du lære å bake surdeigsbrød? Høre om urbant landbruk? Besøke ein økologisk gard? Du har over 20 arrangement å velje i!

22.08.2016

Nytt nyheitsbrev

Gartnerhallen treng fleire økoprodusentar, ØKOUKA i Rogaland, Ystekurs på Helleland, Urbant landbruk og Oikos Rogaland på Agrovisjon

06.07.2016

Flotte økologiske grønsaker

Gunnhild Flatebø og Harald Wiig Bjørn-Nielsen imponerar med mangfald og kvalitet i sin økologiske grønsaksproduksjon.

24.05.2016

Urbant landbruk: "Vi deler på avlingane"

Andelslandbruk? Nabohage? Byhage? Pallekarm på tak? Initiativa er mangfaldige. Felles er at forbrukarane deltar aktiv i matproduksjonen og deler på avlingane: Medlemskap eller årsavgift versus kilopris per produkt.

29.03.2016

Serveringsmerke har blitt til valørmerke

Debio har lansert eit nytt merke som matvarehandelen kan bruke for å marknadsføre økologisk mat. Tidlegare var merkeordninga øyremerka serveringsstader. Nå kan både butikkar og serveringsstader bruke same merke for å synleggjere økologisk mat.

23.02.2016

Når vi måla om 15 prosent i 2020?

Stortinget har sett mål om 15 prosent produksjon og forbruk av økologisk mat innan 2020. Riksrevisjonen har nå gjennomført ei undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk.