Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer


28.05.2018

Jordbruksoppgjeret og økologisk landbruk

Tilskotssatsar for nokre produksjonar kjem til å auke. Det blir gitt tilskot for 1.års karens-areal. Midlar for utviklingstiltak innan økologisk er uforandra. 

14.03.2018

Fagstoff- dyrking av økologiske grønsaker og poteter

Nyttige dyrkingsrettleiarar tilgjengeleg på nett!

08.02.2018

Økologisk landbruk i medvind

Utviklinga av tal bruk med økologisk produksjon er etter mange års stagnasjon positiv. Denne nyhenda blei godt motteken av deltakarane på fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 2. -3. februar. Her kan du finne presentasjonane som blei brukt.

22.11.2017

Spennande fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 2-3. februar 2018

Ikkje gå glipp av fag- og inspirasjonssamlinga på Rennesøy. Samlinga er ein møtestad for bønder med eller utan økologisk produksjon, rådgjeving, tilsette i kommunane og alle andre som er interesserte i økologisk landbruk.

03.10.2017

Vel økologisk mat for miljøet

Nordmenn kjøper økologisk fordi de meiner det er meir miljøvennleg og gir betre dyrevelferd enn konvensjonell produsert mat.

12.09.2017

God for jord - god for avling

Jordfruktbarheit og jordlivet er avgjerande for plantevekst og gode avlingar. På fagdagen 28.sept er dette eit sentralt tema.

26.05.2017

Markvandring: Grønsaker utan kjemi

NLR Rogaland inviterer alle interesserte grønsaksprodusentar til markvandring. Ei på Haugalandet 7. juni, og ei på Jæren 8. juni. Her blir det tid til å utveksle erfaringer om tiltak mot ugras og dyrkingsteknikk i økologisk produksjon. 

05.04.2017

Kart over økologisk produksjon

Vil du vite kvar produsentane med økologisk drift i din region held til? Eller kva dei dyrkar?

03.04.2017

Omsetninga av økologiske produkt når nye høgder

Dagligvarehandelen auka omsettinga av økologiske produkt frå om lag 2 milliardar kroner i 2015 til nærmare 2,5 milliardar i 2016. Det utgjer 1,73 prosent av dagligvarehandelen. I 2011 låg omsetninga i dagligvarehandelen på om lag 1 milliardar kroner.

23.03.2017

EU sitt øko-regelverk gjeldande i Noreg

EU-regelverket for økologisk produksjon gjelder i Noreg med verknad frå 18.mars 2017. Dermed er rammene og konkurransevilkåra for økologisk produksjon like med EU. Det er spesielt viktig dersom verksemder ønsker å eksportere økologiske produkt.