Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, bl.a. avløp og avfall. Du kan lese mer på deres hjemmesider. Et sammendrag av informasjon knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder finner du her


15.05.2017

Tillatelse til utslipp ved bygging av Flateland kraftverk

Vegusdal kraftverk AS har fått tillatelse til utslipp under bygging av Flateland kraftverk i Birkenes kommune.

02.03.2017

Tillatelse til tareoppdrett ved Guleodden i Hidrasundet – Flekkefjord kommune

Seaweed production AS har fått tillatelse til taredyrkingsanlegg ved Guleodden i Hidrasundet i Flekkefjord kommune.

07.02.2017

Søknad om utvidet utslippstillatelse av kommunalt avløpsvann i Sirdal

Sirdal kommune søker om å utvide sin utslippstillatelse av kommunalt avløpsvann til Sira. Gjeldende utslippstillatelse er overskredet og det er forutsatt fortsatt stor fritidsutbygging i området.

08.12.2016

Tillatelse til utfylling i sjø i Korsvikfjorden

Støodden Utvikling AS har fått tillatelse til utfylling av inntil 20 000 m3 rene masser i sjø ved Støodden i Korsvikfjorden.

12.10.2016

Utslippstillatelse til Nye Veier AS for ny E18 Arendal – Tvedestrand

Nye Veier AS har fått tillatelse til midlertidig utslipp under bygging av ny firefelts E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

04.07.2016

HØRING: Mottak av jernbanesviller med innehold av kreosot (farlig avfall)

Søknad fra Midtstøl transport AS om endring av tillatelse etter forurensningsloven.

01.07.2016

Løyve til handsamingsanlegg for slam på Hartevatn

Med heimmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 36-11 kunngjørast det med dette at det er gjeve løyve til Bykle kommune.

16.06.2016

Tillatelse til miljøtiltak i Lundevågen i Farsund

Farsund kommune har fått tillatelse til oppryddingsarbeider i forurenset sjøbunn i Lundevågen. Tiltakene skal ta miljøgifter som tungmetaller, PAH og PCB ut av sirkulasjon og forbedre økologisk tilstand i fjorden.

23.05.2016

Tillatelse til miljøtiltak i Kittelsbukt

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gitt Arendal kommune tillatelse til å utføre miljøtiltak på sjøbunnen i Kittelsbukt.

20.05.2016

Hvordan håndtere sulfidholdige bergarter ved utbygginger?

Engasjert forsamling hadde mange spørsmål på workshop om sulfidholdige bergarter. Her kan du lese alle foredragene.