Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, bl.a. avløp og avfall. Du kan lese mer på deres hjemmesider. Et sammendrag av informasjon knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder finner du her


17.12.2013

Pålegg om opprydding i forurenset grunn på Klodeborg

Aust-Agder Jernmalmgruber må rydde og delvis dekke til forurensede masser.

02.12.2013

Forurensningskonferanse 22. januar på Strand hotel, Fevik

Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder inviterer kommunene til konferansen.

30.10.2013

Nytt renseanlegg i Stordalsbekken snart i drift

Renseanlegget skal redusere utslipp av aluminium fra sulfidsteindeponiene på Gaupemyr/Stordalen.

28.10.2013

Kontroll av bedrifter som bruker rene brensler

Tilsynsaksjonen foregår i ukene 44–46 på ni bedrifter i Aust-Agder.

01.10.2013

Tiltaksplan for forurenset grunn - Klodeborg

Høringsperioden er fra 1.–31. oktober

10.09.2013

Oppryddingen på industriområdet Eydehavn er ferdig

Nå er det ryddet opp i store mengder forurensning i grunnen og på sjøbunnen.

08.07.2013

Statens vegvesen har ikke nådd utslippskrav

Fylkesmannen varsler tvangsmulkt for utslipp i Stordalsbekken i Lillesand.

15.05.2013

Båtpussen står for døren - pass på avfallet

Sørg for at kjemikalier og farlig avfall håndteres forsvarlig.

09.04.2013

Kontroll av bedrifter som bruker farlige stoffer

I uke 15 vil Fylkesmannen ha tilsyn av bedrifter som driver med overflatebehandling.

19.02.2013

Fylkesmannen kontrollerer snekkerverksteder

Avfallshåndtering blir en viktig del av kontrollene.